Tagg: EU

EU:s klimatpolitik misslyckad

Publicerat den 30 november 2015 kl. 23:27

EU ser sig gärna som världsledande i kampen mot klimatförändringar. Men samtidigt som världens ledare träffas på klimatkonferens i Paris menar intresseorganisationer att EU misslyckats på hemmaplan. Systemet med utsläppsrätter har inte fungerat och EU:s nuvarande brist på ambition riskerar att hindrar globala åtaganden menar kritikerna.

EU var först i världen medan att implementera en klimatpolitik och sätta ett pris på utsläpp av koldioxid (CO2). När handeln inom ETS-systemet (Emissions Trading System) startade som ett pilotprojekt 2005 kostade ett ton CO2-utsläpp som mest 30 euro. Tanken var att företagen skulle motiveras att satsa på grön teknologi om de fick betala ett skäligt pris för sina utsläpp och på så sätt hindra den globala uppvärmningen.

Men efter att flera EU-länder kort efter starten deklarerade att deras verkliga utsläppsnivåer låg under mängden rätter som fanns på marknaden föll priset under 2007 ner till 0 kr. Under denna första fas i ETS som sträckte sig mellan 2005-2007 ökade också utsläppen i EU med 1,9 procent.

Fortfarande överskott

Efter detta har handeln med utsläppsrätter reformerats i flera omgångar. Flera sektorer och länder har anslutit sig till systemet som idag omfattar över 10 000 energitunga kraftverk, industrier och flygbolag i 31 olika länder. Förutom de 28 EU-länderna är även Island, Norge och Liechtenstein med.

Antalet rätter har också minskat och i det nuvarande systemet som gäller fram till 2020 minskar rätterna år för år med 1,74 procent. Trots det är priset fortsatt lågt, runt 8,60 euro per ton.

– Huvudproblemet med ETS är överutbudet som håller nere priset. Det här klimatinstrumentet skulle se till att förorenaren betalar men så har det inte blivit, säger Femke de Jong på organisation Carbon Market Watch i Bryssel.

EU-kommissionen har försökt komma tillrätta med överskottet genom att senarelägga auktioneringen av 900 miljoner rätter och man ska också skapa en reserv dit överskottsrätter ska placeras i väntan på framtida bruk. Det man diskuterar just nu är vad man ska göra med denna reserv.

Femke de Jong menar, liksom andra klimatförespråkare, att överskottet i reserven måste raderas annars kommer det äta upp den positiva effekten av att antalet rätter minkar.

Delar av det europeiska näringslivet, framförallt den tunga industrin, menar dock att de redan idag hämmas av EU:s strikta klimatpolitik och att det är ett hot mot tillväxt och jobb. Den europeiska stålindustrins samlingsorganisation, Eurofer, menar att det framtida ETS-systemet, som man nu diskuterar och som är tänkt att gälla 2021-2030 och där man ska sänka antalet rätter ytterligare, kommer kosta deras sektor 34 miljarder euro. De hävdar också att 300 000 jobb är i fara.

Företag har tjänat stora pengar

Intresseorganisationer menar i sin tur att risken för att europeiska bolag skulle lämna Europa på grund av ETS är försvinnande liten. Studier visar att detta inte skett hittills. Snarare har bolagen, som delvis fått och kommer få gratis utsläppsrätter, tjänat på handeln genom att sälja av sitt överskott.

Världens största stålbolag, ArcelorMittal tjänade mellan 2010-2014 440 miljoner euro på att sälja utsläppsrätter. Under samma period drog Lafarge in 485 miljoner på ETS.

Enligt Kommissionens analyser kommer den europeiska industrin inte heller i det framtida systemet att drabbas.

”Vi måste börja diskutera klimatfrågan seriöst. Vi måste prata om vad det betyder för industrin. Att bara dra benen efter sig och sparka och skrika att man inte vill leva upp till den verklighet vi alla måste bemöta, det hjälper ingen, säger Anja Kollmuss på organisationen Climate Action Network.

Femke de Jong på Carbon Market Watch ser EU:s klimatpolitik som misslyckad på grund av det stora överskottet och det låga priset på utsläppsrätter. Hon befarar också att det kommer försvaga EU:s position i förhandlingar under klimatkonferensen i Paris.

– EU borde statuera exempel snarare än att använda det här överskottet. Då kan andra, som Ryssland, säga, titta EU gör så, varför ska då inte vi göra likadant. Det skadar EU:s trovärdighet, säger Femke de Jong.

EU-kommissionen varnar budgetsyndare

Publicerat den 17 november 2015 kl. 23:37

Fyra euroländer riskerar att bryta mot EU:s ekonomiska stabilitetsregler. Det säger EU-kommissionen efter att ha granskat ländernas budgetar för 2016. Samtidigt kan Kommissionen ge dispens till vissa länder med höga kostnader för flyktingmottagning och terrorbekämpning.

EU-kommissionen varnade under tisdagen för att Italien, Litauen, och Österrike riskerar att inte leva upp till reglerna i den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten. Den säger bland annat att EU-ländernas budgetunderskott inte får överstiga tre procent av BNP. Tidigare har Spanien varnats vilket gör att sammanlagt fyra euroländer riskerar att bryta mot regelverket enligt Kommissionen.

Cypern och Grekland ingår inte i granskning eftersom de genomgår räddningsprogram. Före detta krislandet Portugal har inte heller utvärderats då landet inte skickat in sin budget för nästa år i tid på grund av regeringskris.

Att EU-kommissionen på förhand granskar euroländernas budgetplaner är en säkerhetsåtgärd som skapats i spåren av eurokrisen. Man vill i större utsträckning säkerställa att euroländerna följer EU:s ekonomiska regler som syftar till att skapa stabila ekonomier.

Det genomsnittliga budgetunderskottet har också minskat de senaste åren. 2014 låg det på 2,4 procent av BNP, 2015 på 1,9 och nästa år väntas snittet backa ytterligare till 1,7. Men vissa länder behöver alltså ändå göra mer menar Kommissionen.

– Det är viktigt att regeringar fortsätter städa upp sina finanser, konstaterar EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovisks.

Oförstående syndare

Italiens finansminister Pier Carlo Padoan tar dock lätt på Kommissionens kritik. Den italienska budgetplanen för 2016 håller sig inom ramarna för EU:s regelverk menar han. Hans spanske kollega, Luis de Guindos, har på samma sätt tidigare viftat bort Kommissionens varningar. Luis de Guindos har istället likt ett mantra pekat på Spaniens starka positiva tillväxt som han menar kommer göra att även Spanien kommer uppfylla kraven i stabilitets- och tillväxtpakten.

EU-kommissionens har inte rätt att ändra i ländernas budgetar och dess rekommendationer är inte heller bindande vilket kan förklara Italiens och Spaniens något avslappnade attityd.

Samtidigt kan Kommissionen i vissa lägen se mellan fingrarna när euroländerna håller sig med för stora underskott. Systemet medger en viss flexibilitet om ett EU-land drabbats av stora kostnader ett givet år på grund av händelser utom regeringens kontroll. Detta kan till exempel gälla stora utgifter för flyktingmottagning.

EU-kommissionens företrädare sa också idag att man kommer ta hänsyn till den franska regeringens ökade kostnader för säkerhet och terrorbekämpning efter helgens attacker i Paris när man granskar den franska budgeten.

Grekland nära nödlånspengar

Publicerat den 9 november 2015 kl. 21:55

Eurogruppen kunde som väntat inte besluta om utbetalning av nödlån till Grekland på kvällens möte. Men om allt går som det ska kommer Grekland och dess banker få färska pengar inom kort.

Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici och den grekiske finansministern Euklidis Tsakalotos hade ett gemensamt budskap efter euro-finansministermötet i Bryssel ikväll. Grekland går åt rätt håll och närmar sig utbetalning av nödlån.

Den grekiska regeringen väntar på en försenad betalning på två miljarder euro som skulle betalats ut  oktober.  Samtidigt väntar de grekiska bankerna på ett betydligt större kapitaltillskott. Upp till 25 miljarder euro har man pratat om för banksektorn inom det tredje nödlånet som Grekland förhandlade fram i somras. 10 miljarder av dessa pengar finns redan tillgängliga på ett konto i Luxemburg och skulle kunna användas till rekapitalisering av bankerna. Men för att pengarna ska kunna betalas ut behöver man lösa några återstående knutar med långivarna.

Tvistar om utmätning av bostäder

Den grekiska regeringen har genomfört eller godkänt de flesta av de så kallade milstolpar, det vill säga krav, som långivarna satt upp för att landet ska få del av det nya nödlånet. Men några frågor kvarstår att lösa. Det gäller bland annat hur bankerna styrs och när bostäder ska kunna tas till försäljning i de fall bankkunder inte kan betala tillbaka sina lån.

Långivarna vill sänka gränsen för när ett hem ska kunna utmätas för att täcka upp för nödlidande krediter. Den grekiska regeringen vill ha en högre ribba än långivartrojkan.

Stresstesten av de grekiska bankerna som Europeiska Centralbanken, ECB, genomförde nyligen visade på att de nödlidande lånen uppgick till hela 107 miljarder euro, 1 000 miljarder kronor, och att de fyra ledande bankerna i Grekland kunde behöva 14,4 miljarder euro i kapitaltillskott.

Beslut inom en vecka

Jeroen Dijsselbloem betonade efter kvällens möte att tiden var knapp och att man måste lösa de här frågorna de kommande dagarna. Ekonomikommissionären Moscivici trodde att man skulle hinna i tid.

– Vi jobbar dag och natt, verkligen dag och natt, för att lösa de frågorna som fortfarande är kvar, sa han.

Den grekiske finansministern var också optimistisk.

– Jag förväntar mig att vi kommer ha goda nyheter om en vecka, sa Euklidis Tsakalotos på väg ut från mötesbyggnaden i Bryssel.

EU-kommissionen: Spaniens budget duger inte

Publicerat den 5 oktober 2015 kl. 21:29

Spanien måste minska sitt budgetunderskott för att hålla sig inom ramarna för EU:s finansregler. I en analys konstaterar Kommissionen att landet kommer ha för högt underskott både i år och nästa år.

– Våra prognoser pekar på att Spanien missar målet både för 2015 och 2016, sa EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici efter eurogruppens möte i Luxemburg på måndagskvällen.

Kommissionen räknar med ett underskott i Spanien på 4,5 procent av BNP för i år och 3,5 procent för 2016. Det kan jämföras med den spanska regeringens uppskattningar på 4,2 procent för 2015 och 2,8 procent för 2016.

Innan uttalandet hade Spanien skickat in sin budget till Kommissionen för granskning. Det är en säkerhetsåtgärd som alla euroländer ska göra vilken har införts i spåren av den ekonomiska krisen. Deadline var egentligen 15 oktober men då Spanien snart går till val ville regeringen få granskningen avverkad innan. Därmed gav också Kommissionen sin dom tidigare.

Behöver vidta åtgärder

”Kommissionen uppmanar den spanska regeringen att strikt genomföra budgeten för 2015 och att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 2016 års budget uppfyller reglerna inom stabilitets- och tillväxtpakten”, sa Pierre Moscovici.

Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, som ska säkerställa att medlemsländerna håller sig med sunda statsfinanser, får budgetunderskott inte överstiga tre procent av BNP. Spanien har, likt flera andra länder, länge haft ett betydligt högre underskott men alltså siktat på att komma ner till acceptabel nivå nästa år.

Den spanske finansministern försökte efter mötet snacka ner gapet mellan den egna och Kommissionens analys.

– För 2015 är vi helt övertygade om att vi kommer nå målet på 4,2 procent, sa Luis de Guindos.

Budgeten för 2016 blir en fråga för den framtida regeringen.

Inför mötet var de Guindos optimistisk och han förväntade sig inte några större anmärkningar från Kommissionen. Han menade snarare att Spanien minsann var ett skolboksexempel när det gäller åtstramningspolitik inom EU.

– 2011 hade vi ett budgetunderskott över nio procent. Vi kommer sluta det här året på en siffra som är under hälften, sa de Guindos som också pekade på landets starka tillväxtsiffror.

Eurogruppen kommer diskutera alla budgetplaner och Kommissionens analyser av dem under ett specifikt möte den 23e november.

Osäkert läge efter grekiskt val

Publicerat den 20 september 2015 kl. 22:31

Vänsterradikala Syriza och den förre premiärministern Alexis Tsipras vann det grekiska valet. Man lovar att följa EU:s åtstramningspolitik men framtiden är ändå oviss. Det ser ut att bli en svag koalitionsregering som har stora utmaningar framför sig.

Med 35 procent av rösterna räknade hade Syriza fått 35,4 procent. Den främsta utmanaren, Ny demokrati, hade fått 28,1 procent och dess ledare erkände sig besegrad. Det var det tredje valet bara i år för grekerna om man räknar med folkomröstningen om EU:s åtstramningspolitik i somras. Valdeltagandet blev det lägsta någonsin i landet, hela 45 procent valde att inte rösta. I januari låg valdeltagande på 67 procent. Den politiska apatin har alltså ökat markant och många har känt sig svikna av Tsipras som gick med på omfattande besparingar och tuffa reformer för att få nytt nödlån trots att han efter valsegern i januari lovade att sätta stopp för ”den förnedrande åtstramningspolitiken”.

Svag koalition

Ändå var det Syriza och Tsipras som blev klar vinnare i valet under söndagen. Som det ser ut i skrivande stund kommer han att bilda regeringen med sin gamla partner, högerpopulistiska Självständiga greker. Men även om Syrizaledaren har blivit av med den rebelliska och åtstramningsfientliga vänsterfalangen inom sitt egna parti, som bröt sig ur och bildade eget parti som inte verkar ha lyckats ta sig in i parlamentet, så blir den ny-gamla koalitionen svag. Tillsammans har de bara 155 av 300 stolar i parlamentet och det i ett läge när de har enormt svåra och impopulära beslut att fatta och driva igenom. Risken för att det blir ytterligare ett nyval längre fram ska därför inte uteslutas.

Det verkligt svåra provet kvar

Det viktiga för Tsipras blir nu att snabbt bilda regering och sätta igång med reformarbetet. Inte bara för att den grekiska ekonomin behöver det utan för att undvika att en ny kris blossar upp igen. I samband med valet har man redan förlorat viss tid och levererar inte den grekiska regeringen de reformer man lovat sina europeiska långivare så riskerar man att inte få de ut kommande delutbetalningarna av nödlån. Då riskerar man i sin tur att återigen att hamna i akut finansiell nöd med risk för inställda betalningar och statsbankrutt.

Reuters skriver att en talesperson inom Syriza uppgett under kvällen att regeringen ska driva igenom de reformer man har lovat. SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist, konstaterar att kommer bli svårt och att risken för Grexit, det vill säga att Grekland tillslut tvingas lämna euron, fortfarande finns kvar.

Att nå krisavtal är i sig svårt, att verkställa politiken är ännu svårare. Stora testet blir 2016.”, skriver Robert Bergqvist på Twitter.

EU-länder på väg att införa tobinskatt

Publicerat den 11 september 2015 kl. 22:40

Efter år av förhandlingar är elva EU-länder nu nära en överenskommelse om en kontroversiell skatt på finansiella transaktioner. Den europeiska banksektorn befarar att det ska slå mot ekonomin.

I samband med helgens möte inom eurogruppen i Luxemburg träffas de länder som under lång tid har pratat om att införa en så kallad tobinskatt, en skatt på finansiella transaktioner. Arbetet leds av Österrike som inför mötet har tagit fram ett förslag som ska bana väg för en slutlig uppgörelse. Enligt en anonym EU-tjänsteman med insyn i diskussionerna är ”alla elva medlemsländer redo att kompromissa för att hitta en lösning” även om några knutar återstår att lösa upp.

De elva EU-länderna som förhandlar om att ingå ett så kallat fördjupat samarbete är, förutom Österrike, Belgien, Estland, Tyskland, Grekland, Frankrike, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien. Länderna siktar på att komma överens innan årsskiftet för att därefter kunna inför skatten i slutet av nästa år eller i början av 2017.

Kontroversiell skatt

I spåren av finanskrisen föreslog Kommissionen en transaktionsskatt för samtliga EU-länder hösten 2011. Förslaget innebar en skatt på 0,1 procent på transaktioner med finansiella instrument så som obligationer och aktier och 0,01 procent på transaktioner med derivat. Idén fick dock kalla handen av många medlemsländer,. De största motståndarna var Sverige och Storbritannien.

När det stod klart att det inte skulle bli någon finansskatt i hela EU drev de elva länderna nämnda ovan frågan vidare på egen hand men även inom den gruppen av mer entusiastiska länder har det varit svårt att enas. Åsikterna har gått isär om vilka finansiella instrument som skulle omfattas av en skatt. Vissa har velat exkludera derivat. Några har velat undanta pensionsfonder. Men i början av 2015 kom man framåt i förhandlingarna. Då beslöt man att Österrike skulle leda arbetet och EU-tjänstemannen beskriver det som att länderna gick från ”engagemang till beslutsläge”.

Hot mot europeisk ekonomi

Allt sedan Kommissionen lade fram sitt förslag för fyra år sedan har Europas banksektor, som tjänar pengar på transaktionerna, varnat för negativa följder av en transaktionsskatt. Den europeiska bankfederationen, EBF, har sagt att en skatt kan skada EU:s redan svaga ekonomi. Och även om den skatt som de elva länderna diskuterar nu inte kommer bli lika omfattande som Kommissionens ursprungliga förslag så tycker man på fortfarande på EBF att det är en dålig idé som kommer slå mot jobb och tillväxt.

Inte heller de som propagerat för en skatt på finansiella transaktioner är nöjda. De menar att Kommissionens förslag har urvattnats i takt med att EU-länderna lagt in undantag på undantag i de långdragna förhandlingarna.

– Alla försöker försvara sina egna intressen. Risken finns att det inte blir mycket kvar tillslut, säger Jan Van de Poel på den belgiska samlingsföreningen för utvecklingsorganisationer, 11.11.11.

Så ska EU lösa flyktingkrisen

Publicerat den 9 september 2015 kl. 18:11

Jämlik omfördelning av 160 000 flyktingar inom EU. En gemensam lista över länder säkra nog att skicka tillbaka asylsökande till. Mer pengar till genuin gränskontroll och ökat stöd till konfliktdrabbade områden. Det är EU-kommissions svar på flyktingkrisen.

I sitt årliga tal om läget inom EU konstaterade EU-Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att unionen inte mår bra.

– Det är för lite Europa i den europeiska unionen. Och det är för lite union i den europeiska unionen, sa Jean-Claude Juncker i sitt timlånga anförande inför Europaparlamentet i Strasbourg idag.

Det mesta av talet och den efterföljande debatten handlade om flyktingkrisen och hur den ska lösas.

Sverige ta över 4 000 flyktingar

Juncker föreslog en omfördelning av 120 000 flyktingar från de EU-länder som fått ta emot flest flyktingar de senaste månaderna. 50 400 ska flyttas från Grekland, 15 600 från Italien och 54 000 från Ungern. Sverige uppmanas ta emot 4 469 av dessa.

Siffran läggs till de 40 000 som Kommissionen föreslog att EU-länderna skulle fördela i maj. Den idén gillades dock inte av medlemsländerna som i juli urvattnade förslaget till en frivillig omfördelning.

Juncker insisterade idag på att den sammanlagda siffran att fördelas, 160 000, måste vara tvingande.

Detta skulle vara en tillfällig åtgärd men Kommissionen föreslår också en liknande permanent omfördelningsmekanism där man i kristider som dessa ska kunna hjälpa medlemsländer som är under extremt migrationstryck.

Lista med säkra ursprungsländer

En gemensam lista över säkra ursprungsländer, dit det ska anses vara säkert att skicka tillbaka människor till, är en annan åtgärd som ska lätta på flyktingkrisen. Tanken är att det ska snabba på hanteringen av asylärenden. Albanien, Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Makedonien, Kosovo, Serbien och Turkiet ska alla anses vara säkra länder.

Kommissionen vill också skapa en krisfond på 1,8 miljarder euro. Pengarna ska användas för att stabilisera osäkra områden, bland annat i norra Afrika varifrån många flyktingar reser mot Europa. Enskilda EU-länder uppmanas att bidra till fonden.

Juncker äskade även mer pengar till EU:s gränskontroll Frontex. Den Italienledda insatsen Mare Nostrum lades ner förra hösten och när färre båtar patrullerade Medelhavet ökade dödssiffrorna bland flyktingar som försökte ta sig till Europa dramatiskt. Under en vecka i april dog över 1 000 människor. EU kallade då till krismöte där man beslutade att öka resurserna för gränskontroll och räddningsinsatser samtidigt som flera medlemsländer bidrog med båtar, helikoptrar, personal och annat.

– Vi har ökat vår närvaro på havet. 122 000 liv har räddats sedan dess. Det är något att vara stolt över, sa Jean-Claude Juncker.

Förslag inte tillräckligt

Intresseorganisationer är dock missnöjda med de förslag som Kommissionen och ordföranden Juncker presenterade idag. Små steg framåt men inte tillräckligt för att lösa flyktingkrisen, varken på kort eller lång sikt, menade Amnesty International.

– EU-länderna borde fokusera på att hitta säkra vägar in till EU. Inte säkra länder att skicka tillbaka dem till, sa Iverna McGowan, chef på Amnesty Internationals Brysselkontor.

Intresseorganisationer har tidigare krävt att flyktingar ska få ansöka om humanitära visum i länder utanför EU. På så sätt skulle färre tvingas riskera livet på sjöodugliga båtar på Medelhavet.

Juncker nämnde laglig migration under sitt tal men gick inte in på detaljer kring vad det skulle kunna innefatta.

Kommissionens förslag måste godkännas av medlemsländerna som ska ta upp frågan på ett extrainkallat möte nästa måndag. Vissa åtgärder, som listan över säkra länder måste även godkännas av Europaparlamentet.

Juncker uppmanande de tidigare motsträviga medlemsländerna att visa solidaritet. Han pekade på Syriens grannländer som har tagit emot flera miljoner syriska flyktingar.

– Låt oss vara ärliga och sätta saker och ting i perspektiv. Visst är det många flyktingar som kommit till Europa. Men de motsvarar bara 0,11 procent av vår befolkning. I Libanon representerar flyktingar 25 procent av befolkningen, i ett land som bara har en femtedel av vårt välstånd, sa Juncker uppmanande.

Gav Schäuble en känga

I slutet av talet kom Juncker också in på svårigheterna i den europeiska ekonomin och krisen i Grekland. Han konstaterade att läget är alltjämt tufft med 17 miljoner arbetslösa européer.

När det gäller Grekland kritiserade han de (läs: Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble) som menat att Grekland skulle må bäst av att lämna euron tillfälligt.

Kommer euron överleva?

Publicerat den 31 augusti 2015 kl. 11:46

Sedan Grekland stod på randen till bankrutt och Grexit i somras är läget nu mer stabilt. Man är överens om nytt nödlån och premiärministern har kallat till nyval för att säkra stöd för fortsatta åtstramningar. Men experter höjer ändå ett varningens finger. De grundläggande problem med euron finns kvar och vi har inte sett den sista eurokrisen.

Sommaren 2015 var historisk. Under förhandlingarna om ett tredje nödlån med Grekland i början av juli stod det klart att Grexit inte bara var fullt möjligt utan också nära förestående. EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, sa att han hade en detaljerad plan för vad man skulle göra om Grekland gjorde en Grexit och lämnade euron och den tyske finansministern Schäuble menade att det bästa för Grekland ändå vore att tillfälligt lämna valutasamarbetet och komma tillbaka när (och om) landet fått ordning på finanserna.

I slutändan valde den grekiska regeringen dock att acceptera nya långtgående reformer och att ge upp mycket av sin ekonomiska suveränitet i utbyte mot nya nödpengar på 86 miljarder euro. Man gjorde det trots att folket i en omröstning sagt nej till fortsatta åtstramningar bara dagar tidigare.

Nyligen kallade också premiärminister Alexis Tsipras till nyval i ett försök att säkra stöd för fortsatta reformer och därmed också fortsatta utbetalningar av nödlån. Han väntas gå stärkt ur det valet och det skulle innebära att den mest akuta krisen lagt sig.

Ny kriser kommer

Men även om Grekland säkrat finansiering för de kommande åren så innebär det inte att krisen är över. Ekonomiska experter menar att de grundläggande problemen inom det europeiska valutasamarbetet, som möjliggjort för Grekland och andra euroländer att sjunka så djupt i krisen, finns kvar.

Systemet där penningpolitiken, det vill säga penningmängd och ränta, styrs centrals av centralbanken ECB i Frankfurt medan finanspolitiken med beslut om skatter och utgifter sker nationellt, har inte fungerat. Det har inte fört länderna samman som det var tänkt utan snarare har spänningar byggts upp mellan euroländerna vilket ECB också slog fast i en färsk analys.

För att lösa dessa defekter behöver euroländerna samarbeta mera resonerar SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist.

– Du måste ta steg mot mer integration och mer steg mot den politiska unionen, det vill säga eurozonens förenta stater, säger han.

Robert Bergqvist efterfrågar samarbete inte bara inom penningpolitiken utan också inom finanspolitiken. Euroländerna behöver samarbeta mer och jämna ut skillnader vad gäller till exempel skatter och pensioner. Bergqvist vill också se mer solidaritet och menar att skattemedel skulle behöva tas från rikare länder som Tyskland för att spenderas i fattigare länder som Grekland.

Detta liknar i viss mån den framtidsvision som EU:s fem presidenter (Jean-Claude Juncker, (Kommissionen), Donald Tusk (Europeiska rådet), Mario Draghi (ECB), Jeroen Dijsselbloem (Eurogruppen) och Martin Schulz (Europaparlamentet)) presenterade i början av sommaren.

Motstånd mot ökad integration

Liknande idéer har dock presenterats tidigare och då fått ett minst sagt svalt mottagande. På finansdepartementen runt om i Europas huvudstäder vill man ogärna ge upp makten om nationella skatter och utgifter.

Istället drar krafter åt det motsatta hållet. Britterna ska rösta om de ens ska vara kvar inom EU 2017 och inför det valet turnerar premiärminister Cameron runt om i Europa med en agenda som knappast  innefattar långtgående politisk integration.

Samtidigt har många euroskeptiska, populistiska och främlingsfientliga partier skördat framgångar, både i nationella och i europeiska val. I Europaparlamentet har de fått ihop tillräckligt många ledamöter av olika nationalitet för att bilda en egen politisk grupp, Nationernas och friheternas Europa, under ledning av Marine Le Pen.

Dessa krafter kan försvåra ökad samordning av den ekonomiska politiken.

Tveksamt om euron överlever

Robert Bergqvist på SEB spår därför en dyster framtid för euron. Han ser inga tecken på att euroländerna kommer gå mot den verkliga ekonomisk-politiska union som han ser som lösningen på problemen. Han tror därför att nya kriser är att vänta.

– Om du inte får ökad integration och ökat samarbete, och om du inte får Tyskland att ställa upp mer med sin starka ekonomiska balansräkning, då är det ett stort frågetecken om valutaunionen kommer att överleva, säger Robert Bergqvist.

EU-anställda sökte otrohetspartner med jobbmejl

Publicerat den 27 augusti 2015 kl. 20:20

Under sommaren attackerades otrohetssajten Ashely Madison av hackare som kan ha kommit över information om miljontals användare. Cyberexperter har varnat för att de känsliga uppgifterna kan användas för utpressning, bland annat mot EU-anställda som registrerat sig med sin jobbmejl.

Ashley Madison är en dejtingsajt för personer som redan har en partner. Ett forum där människor, mestadels men, söker en affär vid sidan om. Sajten har runt 39 miljoner registrerade användare. Många av dem är européer. Åtminstone en handfull jobbar inom EU:s institutioner.

Enligt nyhetssajten Euractiv finns flera officiella EU-adresser bland de användare som läckt ut. Åtta stycken har sökt otrohetsaffärer med en Kommissionsadress: namn.efternamn@ec.europa.eu medan tre stycken har använt Europaparlaments adress: namn.efternamn@europarl.europa.eu.

Adresser från andra EU-institutioner figurerar också men ingen från ministerrådet eller europeiska centralbanken, ECB. Huruvida de som jobbar där är trognare alternativt singlar eller mer försiktiga med att använda sina jobbadresser privat är oklart.

100 procent diskret service

Trots att känsliga uppgifter om miljontals användare kan ha läckt ut garanterar Ashley Madison fortfarande 100 procent diskret service på sin hemsida. Cyberexperter har varnat för att uppgifterna som beskriver så väl namn, kontaktuppgifter, sexuell preferens och eventuellt betalningsuppgifter, kan komma att användas för utpressning.

Till de EU-anställdas försvar bör man klargöra att det så klart kan vara röra sig om stulna e-mejladresser. Vet man bara namnet på någon inom institutionerna behöver man inte vara ett geni för att lista ut hur deras e-mejladress ser ut. Och skulle man ändå behöva hjälp på traven kan man alltid kolla på EU:s egna kontaktsajt. (Där kan man bara söka kontakter i professionellt syfte).

Anställda i EU:s tjänst som letar partner vid sidan om ligger dock i lä om man jämför med antalet amerikanska offentlighetsanställda. Enligt uppgifter ska hela 15 000 anställda inom den amerikanska regeringen eller militären ha registrerat sig på den hackade otrohetssajten med sin officiella jobbmejl.

Förhandlingar om nödlån har börjat i Aten

Publicerat den 27 juli 2015 kl. 22:22

Den grekiska regeringen och långivarna har börjat förhandla om nödlån i Aten. Men samtalen kan dra ut på tiden vilket gör att experter redan nu pratar om nytt brygglån för att täcka landets akuta behov. Pengar som delvis ska komma från Sverige.

– Arbetet har börjat. Institutionerna pratar med de grekiska myndigheterna, sa Mina Andreeva, en av EU-Kommissionens talespersoner idag.

Tidigare hade det kommit uppgifter om att förhandlingarna i Aten skulle försenats och att experterna från den så kallade trojkan (EU-Kommissionen, ECB och IMF) inte skulle få tillgång till de grekiska ministerierna. Samtidigt sades att det skulle dröja innan chefsförhandlarna anlände till förhandlingsbordet. Även dessa ska ha börjat förhandla enligt Kommissionen.

Utgångsläget i samtalen är de reformer som den grekiska regeringen har presenterat och som varit en förutsättning för att man ens ska kunna inleda förhandlingar. Flera av dessa reformer har godkänts i det grekiska parlamentet efter mycket ståhej och protester inom det styrande Syrizapartiet och folkligt missnöje. Åtgärderna omfattar bland annat privatiseringar, momshöjningar, höjd gräns för förtidspension, arbetsmarknadsreformer och ny bankkrislagstiftning.

Dessa reformer har räckt för att inleda förhandlingar. Men de kommer inte räcka för att få loss nytt nödlån.

Krävs tuffare reformer

Enligt Kommissionen har Grekland hittills levererat reformåtgärder ”i tid och på ett tillfredsställande sätt”. Men på dagens presskonferens sa man också att man förväntar sig ytterligare åtgärder för att parterna ska kunna enas snabbt och därefter kunna betala ut nytt nödlån.

Landets regering siktar på att få tillgång till nya pengar till den 20 augusti då man ska betala av på lån som förfaller till betalning till ECB på cirka tre miljarder euro. Medel som Grekland saknar för tillfället.

Flera nationella parlament måste godkänna ett tredje nödlån till Grekland vilket kan ta flera dagar. Det betyder i praktiken att parterna måste komma överens de kommande tre veckorna för att regeringen ska kunna betala sina skulder i tid.

IMF:s medverkan avgörande

Förhandlingarna riskerar dock att dra ut på tiden. De andra euroländerna kräver att IMF är med i det tredje nödpaketet, som det har varit i de tidigare. IMF anses ge viss tyngd och spelar roll politiskt i egenskap av en utomstående icke-europeisk aktör. Grekland har också formellt ansökt om nytt IMF-lån.

Men enligt bedömare kommer det ta längre tid att fatta beslut om ett sådant lån. SEB:s chefekonom Robert Bergqvist tror att det kan ske först till höst. Det kan innebära att beslutet om stöd från EU:s nödfond ESM skjuts på framtiden då euroländerna kräver IMF-medverkan samtidigt som det kan bli svårt att driva igenom ett nytt nödlån utan IMF i euroländernas parlament, inte minst den tyska förbundsdagen.

Nytt brygglån till Grekland

Skulle man inte fatta beslut om nytt stöd i tid så att Grekland kan betala sina skulder kan det bli aktuellt med ett nytt tillfälligt brygglån från en annan av EU:s nödfonder, EFSM. Tidigare har landet fått sju miljarder euro därifrån för att klara de mest akuta betalningarna. Redan nu, precis då förhandlingarna inletts, pratar experter om nytt brygglån på fem miljarder euro.

– Det kan dröja längre än vad vi egentligen vill att få ut de nya nödpengarna och då kan man behöva be de andra EU-länderna att ställa upp med nya pengar, säger Robert Bergqvist och påpekar att dessa då också skulle komma från Sverige som är en av EFSM:s finansiärer.