Det betyder EMIR-reglerna

Det betyder EMIR-reglerna

Koll på fem minuter Få koll på European Market Infrastructure Regulation på bara fem minuter med Finanslivs guide.

Vad betyder EMIR? 

– EMIR står för European Market Infrastructure Regulation och är det vanliga namnet på EU:s förordning från 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Med OTC, eller »over the-counter«, menas affärer som görs upp direkt mellan parterna eller deras ombud, till skillnad från affärer som görs upp på en reglerad marknad.

Vad är syftet med regelverket?

– Bland annat att öka transparensen i derivatmarknaderna och begränsa systemriskerna. EMIR har sin bakgrund i finanskrisen 2008 då det blev tydligt att riskerna i derivatmarknaderna och särskilt derivat som handlas och clearas utanför reglerade marknader kan påverka den finansiella stabiliteten. Lagstiftare och tillsynsmyndigheter tyckte helt enkelt att man hade för lite information om handeln och för lite kontroll av aktörernas exponeringar.

Koll på fem minuter

ÄMNE

European Market Infrastructure Regulation

LÄRARE

Lars Afrell, direktör, Svenska Fondhandlareföreningen

Erica Johansson, Senior jurist, svenska Fondhandlareföreningen

Vad reglerar EMIR?

– Regelverket bestämmer att vissa standardiserade OTC-derivat ska clearas via en central motpart, en så kallad CCP, och att derivat ska rapporteras in till ett transaktionsregister. Därutöver innehåller EMIR krav på åtgärder i riskhantering för OTC-derivat som inte clearas centralt.

Vilka aktörer omfattas?

– Dels finansiella motparter och dels icke-finansiella motparter. Definitionen av finansiella motparter är finansiella institutioner som regleras av olika EU-direktiv och inkluderar bland annat banker, värdepappersbolag, försäkringsbolag, UCITS-fonder och alternativa investeringsfonder. Icke-finansiella aktörer inkluderar vanliga bolag som handlar i OTC-derivat. För att omfattas av clearingskyldigheten måste de icke-finansiella motparternas positioner överstiga ett visst tröskelvärde.

Lars Afrell.

Regellättnader inom EMIR är på gång, hur då?

– Under 2017 lade europeiska kommissionen fram två förslag till revideringar av EMIR; EMIR refit och EMIR tillsyn. I början av 2019 kom rådet och Europaparlamentet överens om ändringarna i EMIR refit, vilket bland annat innebär en förenkling på vissa områden som rapportering. Generellt sett innebär EMIR refit ett mer proportionellt angreppssätt som minskar den administrativa bördan utan att det påverkar det övergripande målet att bevara den finansiella stabiliteten. Ändringarna görs för att komma till rätta med de oproportionerliga kostnaderna för regelefterlevnad som EMIR medför samt att korrigera problem vad gäller transparens och bristfällig access till clearing för vissa motparter.

Erica Johansson.

I slutet av mars lämnar Storbritannien EU, med eller utan ett utträdesavtal. En så kallad hård brexit skulle medföra stora risker för den finansiella stabiliteten eftersom den globala derivathandeln i huvudsak går via London. Vad har gjorts för att hantera den risken?

– Både i EU och i Sverige har det vidtagits åtgärder i lagstiftningen för att minska riskerna vid en hård Brexit. Kommissionen har bland annat möjliggjort för banker från EU27 (det vill säga EU:s medlemsländer förutom Storbritannien) att under viss tid fortsätta cleara derivatkontrakt i Storbritannien, även om Storbritannien blir tredjeland. Sedan har den svenska lagen om avvecklingssystem på finansmarknaderna ändrats, så att skyddsreglerna för sådana system även kan omfatta system utanför EU om Storbritannien lämnar EU utan att ingå ett avtal.

– När det gäller OTC-avtal rörande derivat mellan en part från Storbritannien och en svensk motpart har regeringen föreslagit en möjlighet för företag i Storbritannien att under viss tid driva värdepappersrörelse i Sverige.

publicerad
12 mars 2019
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram