Gå direkt till textinnehållet

Det betyder förändringarna i Bankpaketet

Guide Jonas Sadigh, Financial Services PWC, går igenom vad RRMP innebär för svenska banker.

Vad är RRMP?

– Risk reduction measures package, eller Bankpaketet som det brukar kallas i Sverige, är samlingsnamnet för de förändrade krav för hur banker ska driva sin verksamhet, hantera och rapportera risker inom EU. På ett övergripande plan handlar det om att upprätthålla finansiell stabilitet, öka transparens och säkerställa att alla banker i EU och globalt har samma förutsättningar att bedriva bank.

I juni 2019 bestämde EU-parlamentet om en rad regelförändringar kopplat till RRMP. Vad är det för förändringar? 

– De nya reglerna införs genom förändringar i Kapitalkravsdirektivet (CRD V), Kapitalkravsförordningen (CRR II) och Återhämtnings- och resolutionsdirektivet (Bank Recovery and Resolution Directive).

– Förändringarna innebär anpassningar för hur bankerna ska driva verksamheten rent praktiskt, men även hur de ska mäta den kapitalbuffert som bankerna ska ha tillgänglig om riskerna i verksamheten skulle öka väsentligt. Generellt sett kommer kravet för hur mycket kapital bankerna måste hålla att öka inom Europa, i snitt runt 20 procent.

RRMP

ÄMNE: Risk reduction measures package

LÄRARE: Jonas Sadigh,
Financial Services PWC.

I slutet av november förra året publicerade EBA sin tidsplan för när de nya reglerna ska implementeras. Hur ser tidsplanen ut?

– Alla nya krav införs inte på en gång utan det finns flera tidplaner som sträcker sig från början av 2020 till slutet av 2022, vilket gör det möjligt för bankerna att förändra och anpassa sin verksamhet utifrån kraven.

EBA har även fått mandat att förtydliga delar inom det nya regelverket. Hur ser mandaten ut?

– Det gäller bland annat att EBA ska kunna precisera hur bankerna ska bedöma kapitalkravet och hur Finansinspektionen i sin tur ska bedöma bankens beräkningar, men även verksamhetsstyrning och ersättningssystem och hanteringen av stora exponeringar som derivatexponeringar mot andra banker.

– Därutöver rör mandaten resolutionsplanering, rapportering till tillsynsmyndigheter och transparens avseende bankens verksamhet och risker mot marknaden.

Vad betyder det nya regelverket för branschen?

– För de svenska bankerna, framförallt SEB, Handelsbanken och Swedbank, kommer ökningen av kapitalbehovet vara mycket större än det europeiska genomsnittet. Det betyder ökade kostnader som kan ha bäring på aktieutdelningen, men också leda till ökade räntekostnader för låntagare. Vidare kan man se att införandet av de nya reglerna inte nödvändigtvis faller ut helt rättvist.

På vilket sätt då?

– De svenska bankerna har jämfört med övriga banker inom EU ganska låg risk och är välkapitaliserade. Trots det väntas förändringarna innebära att just de svenska bankerna får de största ökningarna av kapitalkravet.

– Vidare kan man konstatera att den underliggande globala förändringen som initierats av G20 och Financial Stability Board och som utarbetats av Baselkommittén, och som därför införs i EU via Bankpaketet, inte alls träffar banker utanför Europa på samma sätt. I exempelvis USA där bostadslån ofta säljs vidare och därmed inte hamnar på bankernas balansräkning kommer effekten inte alls att vara lika stor som den vi ser för europeiska banker i allmänhet och svenska banker i synnerhet. Det kan leda till sämre möjligheter för europeiska banker att konkurrera globalt.