Gå direkt till textinnehållet
guiDEN Charlotte Fried, FI. Foto: Anna Nildén

Det här går Mica-förordningen ut på

guiDEN Charlotte Fried, senior analytiker på avdelningen Betaltillsyn på Finansinspektionen svarar på frågor om Markets in Crypto Assets Regulation (Mica), en ny förordning som ska reglera marknaden för kryptotillgångar.

Tidigare i våras röstade EU­-parlamentet igenom den så kallade Mica-förordningen. Vad är det?
– Markets in Crypto Assets Regulation (Mica) är en ny förordning som ska reglera marknaden för kryptotillgångar. Mer specifikt så kommer den att reglera utgivandet av kryptotillgångar och tillhandahållandet av tjänster förknippade med kryptotillgångar.

Vad är syftet med regelverket och vilka aktörer omfattas?
– Syftet är att skapa en enhetlig reglering av kryptotillgångar inom EU för att skapa ett förbättrat konsumentskydd inom området och minska riskerna för finansiell instabilitet.

– De som har en central utgivare av en kryptotillgång, inklusive de som tillhandahåller så kallade stablecoins, träffas av regelverket. De som tillhandahåller tjänster förknippade med kryptotillgångar – till exempel de som möjliggör handel i kryptotillgångar eller erbjuder växlingstjänster, kommer också att omfattas av regelverket.

Vad ställer regelverket för krav?
– Olika aktörer måste uppfylla olika krav. Regelverket är proportionerligt utformat. Det vill säga, bolag vars aktiviteter skulle kunna hota finansiell stabilitet eller monetär suveränitet måste framöver uppfylla mycket högre krav än mindre bolag som inte ger upphov till några sådana risker. Aktörer som ger ut stablecoins behöver exempelvis uppfylla högre krav än utgivare av mindre kryptotillgångar. De måste till exempel möta högre kapitalkrav och gå igenom en mer detaljerad auktorisationsprocess.

– Alla bolag måste dock möta vissa minimum i konsumentskyddande krav. Aktörerna ska agera ärligt, rättvist, professionellt och transparent samt undvika intressekonflikter.

Vad betyder Mica-förordningen för den svenska finansbranschen?
– Införandet betyder att svenska krypto­aktörer, som inte står under ­tillsyn i dag alternativt står under begränsad tillsyn, kommer att behöva ansöka hos FI för auktorisation och stå under mer omfattande tillsyn.

När träder förordningen i kraft och hur ser tidsplanen ut för när den ska börja tillämpas?
– Regelverket kommer sannolikt att träda i kraft under sommaren 2024. Utgivare av stablecoins kommer då
att kunna ansöka om tillstånd. Andra kryptoaktörer kommer troligtvis kunna skicka in sina ansökningar i slutet av 2024.

Finns det digitala tillgångar som inte omfattas av ramverket, som NTFer eller Defi?
– Varken NFTer (Non Fungible Tokens) eller Defi (Decentralised Finance) omfattas av Mica.

Arbetet med Mica-förordningen har pågått sedan september 2020. Hur ser FI på att det nu finns ett ramverk för kryptoindustrin på plats?
– Vi har aktivt medverkat i framtagandet av Mica-förordningen och stödjer dess införande. Vi har tidigare uppmärksammat konsumenter på att det i dag är en högt riskabel och oreglerad marknad att handla i. Införandet av Mica-förordningen kommer att höja konsumentskyddet, även om det inte kommer att lösa alla de problem vi tidigare varnat för. Det är sannolikt att handeln i kryptotillgångar fortsatt kommer att vara olämplig för många konsumenter.

Vad har ni fått för respons från branschen?
– Vi har hittills sett positiv respons från många kryptoaktörer kring införandet av ny reglering. Flera har haft inställningen att ökad reglering är bra för kryptomarknaden, och främjar seriösa aktörer. Vi ser fram emot ökat utbyte av idéer och tankar med branschen kring vad regleringen kommer att innebära i praktiken under hösten.

Är ytterligare reglering runt kryptovalutor att vänta?
– Det här har varit en marknad som utvecklats snabbt. Förutom arbetet med kommande europeisk lagstiftning, så pågår också arbete på global nivå att säkerställa regler och standarder för kryptomarknaden. I och med utvecklingen på marknaden, kommer Mica-förordningen sannolikt också att ses över något år efter införande.