Gå direkt till textinnehållet
Guiden Tove Husell och Malin Alpen på FI.

Här är regelverken att ha koll på 2024

Guiden Flera regelverk som berör finansbranschen träder i kraft de kommande åren. Finansliv har frågat Finans­inspektionen om de viktigaste reglerna inom hållbarhet och beredskap som bankerna bör förbereda sig på.

Tove Husell, tillförordnad hållbarhetschef på Finansinspektionen:

Vilka regelverk träder i kraft de kommande åren inom hållbarhetsområdet?
– En rad nya regelverk väntas träda i kraft de kommande åren. En av de mer omfattande förändringarna rör hållbarhetsrapporteringen, där reg­lerna kommer skärpas avsevärt genom ett nytt EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det innebär att många bolag (inte bara finansiella) behöver använda sig av nya specifika standarder (European Sustainability Reporting Standards) i sin hållbarhetsrapportering.

– EU har även aviserat skärpta krav på större företag att säkerställa hållbarhet i hela produktions- och leverantörskedjan genom direktivet Corporate Sustainability Due Dili­gence Directive (CS3D), vilket fortfarande är under förhandling. Det finns också flera sektorspecifika regelverk som integrerar hållbarhet och där ändringar förväntas träda i kraft framöver.

Varför införs ändringarna?
– EU har som rättsligt bindande mål att senast år 2050 vara klimatneutralt, vilket också ligger i linje med Paris­avtalet. Den europeiska gröna given är ett paket med politiska initiativ som ska bana väg för en grön omställning i EU och de regleringar som är under införande är en del av den gröna given. Paketet stöder EU:s omvandling till ett rättvist och välmående samhälle med en modern och konkurrenskraftig ekonomi.

Vad kommer regelverken att ­inne­bära för de svenska bankerna och finansbolagen?
– Merparten av de svenska finansbolagen arbetar sedan länge med hållbarhet i någon form. De nya regelverken innebär bland annat skärpta krav på hållbarhetsrapportering och hur hållbarhetsrisker ska beaktas i beslutsfattande. Att regelverken kommer på plats innebär att alla bolag nu behöver göra detta på ett mer likartat sätt, vilket bland annat ökar jämförbar­heten mellan bolag och produkter.

Hur bör finansbolagen förbereda sig?
– Bolagen behöver arbeta aktivt med att beakta hållbarhet här och nu. När det gäller de kommande regleringarna är proaktivitet en nyckelfaktor. Även om alla regelverk ännu inte är på plats så är det viktigt att ta vägledning i det som redan är känt.

Malin Alpen, verksamhetsområdeschef för Betalningar på Finansinspektionen:

Vilka regelverk träder i kraft de kommande åren inom beredskapsområdet?
– Det görs allt mer på det här området och det finns flera regelverk som är på gång. Men ett konkret exempel som jag vill lyfta är Dora-förordningen (Digital Operational Resilience Act) som börjar gälla 2025 och gäller digital operativ motståndskraft. Det är en EU-reglering som kommer att skapa en större enhetlighet och skärpa kraven på finansiella företags kontroll över it- och informationssäkerhets­risker. Det gäller inte minst utkontrakterad verksamhet.

Varför införs Dora?
– Det försämrade säkerhetsläget och den digitaliserade finanssektorn gör det särskilt viktigt att de finansiella företagen hanterar, förhindrar och förebygger it- och cyberattacker. Dora-förordningen innebär enhetliga regler för i princip alla företag under FI:s tillsyn. Det som i dag är riktlinjer blir rättsligt bindande och flera oreglerade områden kommer att regleras. Det innebär att vi får bättre verktyg i vår tillsyn och att vi kan ställa tydligare krav på företagen.

Vad kommer Dora att innebära för de svenska bankerna och finansbolagen?
– Företagen behöver analysera sina egna verksamheter och säkerställa att de kan leva upp till kraven när reglerna börjar gälla i början av 2025. Syftet med regleringen är att företagen ska få en högre motståndskraft, men det är viktigt att komma ihåg här att det är de finansiella företagen som själva ska ta ansvar för att nå dit.

– Vi ser att det finns flera områden där företag behöver vidta åtgärder, men också att det skiljer sig åt mellan olika typer av företag beroende på hur regelverket ser ut i dag. Det är viktigt att ingen lutar sig tillbaka och att alla nu arbetar för att säkra sin egen beredskap och motståndskraft. Detta är en pågående process som kräver ständig uppmärksamhet och ansträngning från företagen och som egentligen aldrig blir klart.

Hur bör finansbolagen förbereda sig?
– Om ett drygt år behöver företagen vara redo och ha fullt stöd för att kunna tillämpa den nya förordningen. Hos oss planerar vi för olika informationsinsatser under våren som förberedelse inför att Dora ska börja tillämpas. Vårt budskap till branschen är att inte vänta på att regelpaketet blir klart. Förordningen är färdig och går att ta del av, så se till att ni vet vad dessa nya regler innebär för just er.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord