Gå direkt till textinnehållet
Förbundens placeringar FTF:s kontor i Stockholm Foto: Oskar Omne

Oljebolag i FTF:s portfölj

Granskning Det ska vara hållbart och etiskt. Men trots det har en av fonderna­ i FTF:s portfölj innehav i sju oljebolag. Det visar Finanslivs genomgång.

FTF:s konfliktfond värderas till runt 240 miljoner kronor och förvaltas diskretionärt av Öhman Kapitalförvaltning. Vår genomgång visar att portföljen i stort följer kraven på avkastning och en etisk och hållbar förvaltning.

Målsättningen är att generera en stabil avkastning som över rullande femårsperioder slår KPI (konsumentprisindex) med 3 procent per år. Portföljen består till ungefär hälften av aktie- och räntefonder med en bred geografisk riskspridning. Allokeringen är relativt konstant mellan tillgångsslagen och de senaste åren har portföljen levererat en avkastning enligt förbundets målsättning.

Innehaven ska leva upp till de etiska riktlinjerna vi har, det är inget snack

I FTF:s riktlinjer ställs krav på etik och hållbarhet. Öhman har placerat pengarna i de Öhmanfonder som ställer hårdast hållbarhetskrav enligt företagets definition. Finansliv har gjort en granskning av portföljen utifrån samma stickprovskontroller som använts i genomgången av Finansförbundets portfölj. Genomgången visar att fonderna inte har innehav i bolagen med allvarliga hållbarhetsproblem som lyfts fram i de två granskningarna från Fair Finance Guide.

Finanslivs stickprov visar däremot att fonden Öhman Emerging Markets Etisk har innehav i sju oljebolag, en exponering som går stick i stäv med portföljens etiska ambition.

Andreas Westerius, kanslichef på FTF, hur ser du på mängden oljebolag i fonden?

– Innehaven ska leva upp de etiska riktlinjerna vi har, det är inget snack om det, och då ska det inte vara en betydande andel olje bolagsinnehav i en sån här fond.

Är exponeringen ett problem utifrån ett etik- och hållbarhetsperspektiv?

– Det behöver det inte vara. Dels behöver man titta på hur stor del av portföljens värde som bolagen utgör, men även vad fondbolaget gör för att försöka påverka bolagen i rätt riktning.

– Vi är med nöjda Öhman. Vår bedömning är att de når förbundets avkastningsmål och att de har ett gott hållbarhetsarbete, säger han.

I fjol betalade förbundet ungefär 820 000 kronor i förvaltningsavgifter, vilket ger en genomsnittlig räntesats för hela portföljen runt 0,3 procent. Det finns ett tak för det totala avgiftsuttaget, men FTF betalar även för extern genomlysning av kostnaderna i förvaltningen.

LÄS OCKSÅ: Flera frågetecken i förbundens portföljer

Det blir allt svårare att skapa avkastning på räntesidan, vilket hämmar institutionella investerare som vill hålla nere risknivån. Problemet påverkar FTF vars räntepapper i nuläget ger en mycket låg till ingen avkastning. och det finns även risker i befintliga ränteplaceringar när räntemarknaden börjar ticka uppåt igen. Riksbanken har indikerat att det arbetet kommer påbörjas försiktigt i slutet av 2018, alternativt under inledningen av nästa år. Andreas Westerius säger att förbundet inte har fört ett särskilt resonemang med Öhman om portföljens ränterisk. Förbundet har i nuläget heller inga planer att utöka portföljens investeringsmandat.

Vår bedömning är att de når förbundets avkastningsmål och att de har ett gott hållbarhetsarbete

– Vi har vårt avkastningsmål och tittar på totalavkastningen för hela portföljen och utvärderar förvaltningen utifrån det. Och det målet når portföljen. Eftersom vi valt diskretionär förvaltning blandar vi oss inte i förvaltningen men följer givetvis upp att portföljen når vår övergripande målsättning.

– Vi har inte sett någon anledning att omvärdera vilka tillgångsklasser som förvaltaren kan investera i. Skulle vi få det kommer vi givetvis att fundera ytterligare ett varv. Mandatet är inte statiskt utan går att justera, säger han.

Så gjorde vi granskningen

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord