Gå direkt till textinnehållet

Så gjorde vi granskningen av innehaven

Granskning I Finanslivs genomgång av portföljerna har vi utifrån förbundens placeringspolicys tittat på portföljernas målsättning, riskspridning och avgifter. Det betyder att vi granskat vilka som förvaltar fonderna, om portföljerna levt upp till förbundens avkastningsmål historiskt, vilken inriktning de underliggande innehaven har och hur fördelningen mellan tillgångsslagen ser ut samt vad förvaltningen kostar. 

• Finansliv har även ställt frågor utifrån ett framåtblickande perspektiv, det vill säga hur förbunden ser på portföljernas stabilitet givet ett scenario där aktie- eller räntemarknaderna utvecklas negativt. Vi har även ställt frågor om aktiviteten i portföljerna, hur stor del som omsätts under ett år och vad förbunden har att säga till om när det gäller innehållet i förvaltningen.

• Vi har utifrån de etiska krav som ställs på förvaltningen granskat de underliggande innehaven med avstamp i två granskningar av Fair Finance Guide. Fair Finance Guide är ett projekt som drivs av Sveriges Konsumenter som har i uppdrag att granska bankernas investeringar och hållbarhetsarbete.

• Den ena granskningen gjorde Fair Finance Guide i september i år tillsammans med Amnesty. Genomgången bygger på stickprovskontroller av sex bolag med väldokumenterade historiska övertramp av mänskliga rättigheter och långvarig miljöpåverkan. De sex bolagen som granskades var Dow Dupont, Shell, Goldcorp, Stora Enso, Vedanta och Renault.

• Den andra granskningen gjordes för drygt ett år sedan av Fair Finance Guide tillsammans med Regnskogsfondet. Genomgången fokuserar på sex asiatiska banker som tillåter finansiering till särskilt kontroversiella palmoljeföretag som skövlar regnskog och som även orsakar stora skogsbränder i Indonesien. Bankerna som granskades är Bank Madiri, Bank Rayat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, OCBC samt DBS som beräknas stå för runt hälften av finansieringen till palmoljeindustrin i landet. Ingen av bankerna ställer krav på att bolagen ska undvika skövling för att få låna pengar. Det ska sägas att flera av de etablerade palmoljeföretagen har åtagit sig att motverka skogsskövling men det ser betydligt sämre ut bland småbolag som kan fortsätta med hjälp från bankerna.

• Det har riktats kritik mot Fair Finance Guides granskningar. En kritik som ofta lyfts fram är att granskningarna inte fokuserar tillräckligt på fondbolagens påverkansarbete i de underliggande bolagen. Enligt Jakob König, på Fair Finance Guide, granskar man alltid bankernas påtryckningsarbete innan rapporterna släpps. Banker, kapitalförvaltare och fonder som lyfts fram i rapporterna och som investerar i specifika bolag har alltså inte gjort tillräckligt för att sätta press, enligt Fair Finance Guide.

• Finansliv har även gjort egna stickprovskontroller på innehav kopplat till oljesektorn. Branschen har hög svansföring att bankerna har tagit ansvar och minskat exponeringen kraftigt de senaste åren. Utifrån förbundens etiska profiler var det därför intressant att jämföra om det överensstämmer med innehållet i portföljerna.

• Granskningen baseras på fondernas innehav daterat 30 juni 2018, vilket är den senast tillgängliga informationen över fondernas samlade innehav.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord