Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mike Watson Images/Mostphotos

Stora skillnader i hur styrelsejobbet ersätts

Nästan hälften av personalrepresentanterna i Sparbankernas styrelser får arvode, i vissa fall upp till 100 000 kronor i fast arvode, samtidigt som ingen i övriga storbanker arvoderas. »Som personalrepresentant har du samma ansvar som övriga i styrelsen, så det borde vara lika mellan styrelseledamöter«, säger Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank.

Många av bankernas årsstämmor är avklarade och val av styrelseledamöter har klubbats igenom. Nya ansikten tar plats och andra ledamöter stannar kvar en mandatperiod till. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen. Det är också valberedningens uppgift att komma med förslag på arvoden till styrelsen.

I SEB och Handelsbanken får styrelseledamöter som är utsedda av arbetstagarorganisationer inga arvoden. Inget arvode betalas heller till styrelseledamöter som är anställda i Nordea-koncernen. I de lokala sparbankerna förekommer olika modeller för ersättning till personalrepresentanterna.

Omkring 15 av de 58 sparbankerna har inga personalrepresentanter i styrelserna, men resten har en eller två representanter från arbetstagarna och i vissa fall även utsedda suppleanter. Finansliv genomgång visar att drygt 40 procent av personalrepresentanterna får någon form av styrelsearvode.

Anne Fortea är arbetstagarrepresentant i styrelsen för Sparbanken Lidköping och ordförande i Finansförbundets lokala klubb. Arvoden utgick inte tidigare men nyligen har ett fast arvode införts.

– Att vi nu har fått ersättning beror på den stora mängden material som måste läsas inför styrelsemötena om vi dessutom närvarat vid styrelsemötet i fråga. Det finns ingen tid att göra detta på arbetstid, så då får vi ersättning för att göra det på vår fritid, säger hon.

Sparbanken bestämmer själv vilken ersättningsmodell de vill ha. De fackliga representanterna väljs i enlighet med antal poster i den lokala fackklubbens styrelse.

– Ordförande och vice ordförande representerar personalen i styrelsen och det utses även suppleanter bland de valda ledamöterna, säger Anne Fortea.

Så många får arvode

40 procent av personalrepresentanterna får någon form av styrelsearvode.
Finansliv har gjort en genomgång av hur personalrepresentanter i bankstyrelser arvoderas. Årsredovisningar för 2020, och där det funnits årsredovisningar för 2021, har använts som underlag.

Det är de lokala sparbankerna som bestämmer val av arbetstagarrepresentanter. Oftast om det finns en lokal klubb föreslår banken en representant, ibland två. Det formella beslutet tas sedan på årsstämman. Ett företag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn, som bankerna gör, ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget. Då görs en så kallad lämplighetsprövning. FI tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från exempelvis Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Finanslivs genomgång visar alltså att nästan 60 procent har grundlön som ersättning och att drygt 40 procent av representanterna får någon form av arvode. Vanligast är att antingen få ett fast arvode, eller ett rörligt arvode per sammanträde. Hos ett par sparbanker får ledamöterna både och. I vissa fall står det uttryckligen att i samband med att en personalrepresentant får rörligt arvode utbetalas ingen lön. För de som inte får arvode utgår endast grundlön och övertidsersättning om det blir arbete utanför arbetstid.

I uppdraget går mycket tid åt att läsa in material inför styrelsemöten och att närvara vid mötena. Men styrelsearbete innebär också utbildningar, konferenser och andra tillfällen där styrelseledamöter deltar på uppdrag av bankstyrelsen.

I Sparbanken Skaraborgs beslutsförslag till årsstämman 8 april beskrivs hur ledamöterna ska arvoderas.

»Valberedningen föreslår fasta styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande med 300 000 kronor, vice ordförande med 150 000 kronor och till styrelseledamot, även fackligt valda, med 100 000 kronor. Till samtliga styrelseledamöter utgår dessutom ett arvode om 6 000 kronor för varje bevistat styrelsesammanträde.

Fackligt valda ledamöter får inte uppbära lön från banken för tid som arvoderas i styrelseuppdraget.«

I Sparbanken Skaraborg får arbetstagarrepresentanter både ett fast arvode på 100 000 kronor och ett sammanträdesarvode på 6 000 kronor varje gång de deltar i styrelsesammanträden.

– När en personalrepresentant är med på ett styrelsemöte utgår arvode, och då får man ingen lön från banken för mötestiden. All inläsning till styrelsemöten sker på icke arbetstid utan någon ersättning, förutom det fasta arvodet. Fasta styrelsearvodet medför inget avdrag på ordinarie lön, säger Anders Eklund, personalrepresentant i Sparbanken Skaraborg.

Finansförbundet finns som fackklubb hos flera av de lokala sparbankerna. Ordförande Ulrika Boëthius svarar Finansliv per mejl om det finns en policy på vilken ersättningsmodell som kan vara bäst.

»Finansförbundet har ingen policy på förbundsnivå. Det finns fördelar med båda alternativen och bedömningen om ersättningsmodell görs av varje företag tillsammans med den lokala klubbstyrelsen«, skriver Ulrika Boëthius.

Förbundet ser att ersättning kan vara en rimlig modell men att de förtroendevaldas oberoende kan bli ifrågasatt.

»Man tar ett stort ansvar som representant i en styrelse och därför kan en rimlig modell för ersättning vara arvode. Samtidigt har vi sett exempel på när medlemmar ifrågasätter den förtroendevaldas oberoende gentemot arbetsgivaren när den blir arvoderad för styrelseuppdraget, något som skapar en svår situation inte minst för den förtroendevalde. Därför har olika klubbar och arbetsgivare kommit fram till olika svar på frågan om arvode eller inte.«

»Det har lyfts någon gång och sedan har jag pratat runt bland kolleger på andra banker här i närheten, och det verkar som ingen har upplägg med arvoden«, säger Jonna Hjelte som är privatrådgivare på Valdermarsviks Sparbank och styrelserepresentant. Foto: Gunilla Lundström

– Jag var tidigare ensam arbetstagarrepresentant men för ett år sedan bildade vi en facklig klubb under Finansförbundet, så nu är vi fyra. Vi har det väldigt bra, men det är bra att ha en klubb om det dyker upp problem i framtiden.

När Jonna Hjelte blev facklig representant fick hon ingå i både styrelse och ledningsgrupp.

– Det har varit mycket lärorikt och utvecklande för mig. När jag kom med i styrelsen fanns ingen fackklubb och den som valdes som personalrepresentant blev även den som valdes in i styrelsen. Efter att ha blivit godkänd av Finansinspektionen presenterades jag för styrelsen på årsstämman.

Har du haft annan ersättning än lön under din tid i styrelsen?
– Nej, jag har grundlön. Sedan får jag övertidsersättning om vi jobbar utanför arbetstid och jag läser ofta på inför styrelsemöten efter jobbet.

Har det diskuterats att införa arvoden?
– Det har lyfts någon gång och sedan har jag pratat runt bland kolleger på andra banker här i närheten, och det verkar som att ingen har upplägg med arvoden.

Finns det fördelar med att ha arvoden?
– Jag ser inga nackdelar. Som personalrepresentant har du samma ansvar som övriga i styrelsen, så det borde vara lika mellan styrelseledamöter med samma ersättning. Jag ska föra arbetstagarnas talan i styrelsen samtidigt är jag lika ansvarig hur styrelsearbetet går, säger Jonna Hjelte.

»Vi har inte utfärdat någon policy för sparbankerna utan det gör var och en. Det ser väldigt olika ut, men jag skulle säga att det allra flesta inte har ersättning utan det sker på arbetstid.« säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund. Foto: Philippe Rendu

Sparbankernas Riksförbund har ingen policy för ersättningar i styrelserna.

– Vi har inte utfärdat någon policy för sparbankerna utan det gör var och en. Det ser väldigt olika ut, men jag skulle säga att det allra flesta inte har ersättning utan det sker på arbetstid. Vissa personalrepresentanter får arvoden om det sker på fritiden, men inte alla, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund.

Stämmer sparbankerna av med er som riksförbund?
– För mig är det första gången jag får frågan.

Finns det några fördelar med att det inte är arvoden?
– Fördelarna är att man gör det på sin arbetstid. Man är ju fackligt ombud på sin arbetstid så det är ganska relevant. Det som är nackdelen är att det är väldigt mycket inläsning och då får man göra det i värsta fall på fritiden, säger Ewa Andersen.

Arbetstagarrepresentanter

Det finns 58 lokala Sparbanker, enligt ursprungsformen och som bankaktiebolag. Sparbankerna regleras under Sparbankslagen. De anställda i ett aktiebolag har rätt till två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter om företaget under det senaste räkenskapsåret sysselsatt i genomsnitt 25 arbetstagare. Ett beslut att ha arbetstagarrepresentanter kan fattas av en lokal arbetstagarorganisation som har tecknat kollektivavtal med aktiebolaget eller föreningen. Fackföreningen ska sedan meddela detta skriftligt till företagets styrelse. Källa: Bolagsverket