Det innebär XBRL-taxonomin

Det innebär XBRL-taxonomin

Guide Staffan Boström, rådgivare på Finansinspektionens avdelning Rapportering, förklarar XBRL-taxonomin.

Vad är XBRL-taxonomi?

– Det går att beskriva en XBRL-taxonomi som ett paket med all den information som behövs för att kunna rapportera en specifik uppgift. Rapporteringen görs i filformatet XBRL, vilket är ett tekniskt rapporteringsformat.

– För att »översätta« en mall från till exempel Excel till XBRL-taxonomi kategoriseras alla celler i en mall till datapunkter. Datapunkten för en cell är summan av alla kategoriseringar för rad, kolumn och z-axlar som ingår i cellen. En datapunkt innehåller alltid ett mätvärde och från noll till många kombinationer av dimension + domänmedlem. Exempel på dimension + domänmedlem: ursprungsland (dimension) = Sverige (domänmedlem).

– Kategorisering görs genom att koppla ihop definitioner, från ett lexikon, för alla kolumner, rader och z-axlar. På det sättet får varje cell (datapunkt) en unik definition. Samma datapunkt kan också förekomma på flera ställen i samma rapport och även i flera rapporter.

Guide

ÄMNE

XBRL-taxonomi

LÄRARE

Staffan Boström, rådgivare på Finansinspektionens avdelning Rapportering

– Samtidigt som en XBRL-taxonomi publiceras även en datapunktsmodell (DPM) samt en fil med valideringsregler. Datapunktmodellen innehåller lexikon, de datapunktskategoriserade rapporteringsmallarna samt en databas.

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har nyligen publicerat uppdaterade valideringsregler och XBRL-taxonomier, vad innebär dessa?

– När det sker ändringar i rapporteringskraven publicerar EBA på sin hemsida ett nytt paket med innehållet i den ändrade rapporteringen och den tekniska information som behövs för att möjliggöra rapporteringen. Ibland rättas/förbättras också kategorisering av vissa datapunkter utan att rapporteringskraven ändrats.

Staffan Boström. Foto: Finansinspektionen.

– Förändringar av valideringsregler görs oftare än ändringar i rapporteringskraven, vanligtvis en gång varje kvartal. Finansinspektionen informerar på sin hemsida när sådana ändringar har publicerats av EBA.

Vad är syftet med uppdateringen?

– Den 9 april publicerade EBA den första fasen av rapporteringsversion 2.10. Paketet innehåller/påverkar tre olika rapporteringskrav. För det första är det ändringar i rapportering av finansieringsplaner, vilket är en följd av EBA:s uppdaterade riktlinjer för finansieringsplaner. Den andra ändringen är »Uppgifter om ersättningspraxis« vilka tidigare har rapporterats i Excel men som kommer att övergå till att rapporteras enligt XBRL-taxonomi. Det tredje kravet är rapportering av svikliga förfaranden enligt PSD2 som kommer att rapporteras enligt XBRL-taxonomi.

När träder de nya reglerna i kraft?

– Samtliga dessa ändringar gäller för rapportering per referensdag 31 december 2020.

Hur påverkar det den finansiella rapporteringen i Sverige?

– För rapportering av finansieringsplaner är det en mindre uppdatering av en rapportering som pågått sedan 2014. För de två andra rapporterna innebär det att rapportering från och med 31 december nu ska göras enlig samma tekniska format som nästan all annan EU-reglerad rapportering inom banksektorn.

Vilka företag berörs?

– Det är lite olika. Finansieringsplaner rapporteras av de största bankgrupperna, rapportering av ersättningspraxis påverkar kreditinstitut och värdepappersbolag medan svikliga förfaranden påverkar betaltjänstleverantörer.

publicerad
8 september 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram