Gå direkt till textinnehållet
Agneta Oscarsson. Foto: Swedsec

Fler varnas av Swedsec – bara två fick en erinran

Den regeländring som Swedsec införde förra året har gett resultat. Endast två anställda fick en erinran 2023, mot 13 året innan. Fler ärenden läggs också ned utan prövning, enligt Finansförbundets jurist Henrik Cronier. Men samtidigt ökar antalet varningar, visar Finanslivs genomgång.

Swedsec är finansbranschens system för självreglering, och ger ut licenser till anställda i kategorierna bolån, rådgivare, informations­givare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner. Misstänkta regelbrott kan anmälas av både anslutna företag och på Swedsecs eget initiativ.

Anmälningarna utreds av Swedsecs disciplinutskott, som sedan skickar vidare ärendet för beslut till disciplinnämnden om man anser att ett regelbrott har skett. Utskottet kan också välja att skriva av ärendet utan prövning. Finansförbundets jurist Henrik Cronier ser en tydlig skillnad i antalet fall som läggs ner.

– Vi drev tio ärenden förra året, sex av dem skrevs av utan åtgärd. Det är stor skillnad mot tidigare år, säger Henrik Cronier.

Swedsec

  • Swedsec är ett frivilligt system för självreglering i finansbranschen, som startades 2001.
  • Swedsec ger ut licenser i kategorierna bolån, rådgivare, informationsgivare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner.
  • 294 företag är anslutna till Swedsec. Det finns i dag drygt 24 400 anställda med en aktiv licens, samt 10 000 vilande licenser.
  • Swedsec ägs av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Det är en branschorganisation för företag på värdepappersmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.

Det beror antagligen på den regeländring som infördes förra året, som Finansliv tidigare skrivit om. Sedan 2023 ska utskottet inte driva vidare ärenden som bara anses kunna ge den mildare påföljden erinran, utan i stället avskriva dem.

Endast ärenden som utskottet anser bör leda till varning eller indragen licens ska alltså föras vidare till disciplinnämnden. Nämnden kan dock fortfarande fatta beslut om erinran om man till exempel anser att en varning är för hårt.

Antalet beslut om erinran minskade förra året till 2, jämfört med 13 år 2022.

Antalet ärenden som skrivs av innan de når disciplinnämnden syns inte i statistiken, men Finansförbundet ser en tydlig ökning. Förbundet driver omkring en fjärdedel av alla ärenden som kommer in till Swedsec, och hjälper medlemmar att föra sin talan.

– Det är en betydande skillnad, jag tycker att regeländringen har fått effekt. På sikt kommer det förhoppningsvis leda till färre anmälningar också, när företagen förstår att den här typen av ärenden inte ska anmälas, säger Henrik Cronier.

Totalt meddelade Swedsecs disciplinnämnd 42 beslut under 2023, vilket är något färre än 2022 då 48 beslut meddelades. Sex anställda har fått sina licenser återkallade, jämfört med åtta året innan.

Men medan antalet beslut om erinran minskat kraftigt har i stället varningarna ökat. 33 anställda varnades av Swedsec förra året, jämfört med 25 år 2022. Det är en ökning med drygt 30 procent.

 Vi drev tio ärenden förra året, sex av dem skrevs av utan åtgärd. Det är stor skillnad mot tidigare år

Swedsecs vd Agneta Oscarsson tror inte att det ökade antalet varningar beror på regeländringen om erinran.

– Det går inte att dra några sådana slutsatser. När Swedsecs disciplinutskott avgör om ett ärende ska lämnas över till nämnden tittar utskottet bland annat på praxis från nämnden för ledning. Vidare bör poängteras att disciplinnämnden gör en självständig bedömning av ärendet och är inte bunden av utskottets rekommendation i påföljdsfrågan, säger Agneta Oscarsson.

Finansliv har tidigare skrivit om att antalet ärenden och beslut i Swedsecs disciplinnämnd har ökat kraftigt över tid. För tio år sedan, 2013, meddelade nämnden endast 14 beslut under hela året, och drog in 1 licens. Men de senaste fem åren har antalet beslut varit 40–50 per år, med undantag för en topp på 71 år 2020. Antalet in­dragna licenser har dock minskat de senaste fem åren, från 14 år 2018 till 6 förra året.

– Bland våra medlemmar blev det inte en enda indragning under 2023. Det tycker jag är ett ganska gott betyg. Licenshavarna är generellt duktiga, säger Henrik Cronier.

Agneta Oscarsson påpekar att antalet anmälningar till Swedsec är relativt få, med tanke på att det finns drygt 24 400 licenshavare. De senaste åren har Swedsec fått in mellan 55 och 75 anmälningar per år.

Samtidigt har regelbördan i finansbranschen ökat kraftigt under de senaste åren. 60 procent av de anställda upplevde redan 2019 att de hade en för stressig arbetsmiljö, visar Finansförbundets arbetsmiljörapport. Sedan dess har fler regler införts.

– Många av ärendena som rör brister i dokumentation handlar om anställda som försöker ta genvägar. Det kan bero på att man har för mycket att göra eller att bankens interna regler är otydliga, att man inte riktigt begripit vad som gäller, säger Henrik Cronier.

Det syns också i besluten. I flera av ärendena 2023 nämns både hög arbetsbelastning och brister i utbildning eller återkoppling från cheferna.

»Disciplinnämnden har beaktat rådgivarens uppgifter om bristande stöd och återkoppling samt den mycket ansträngda situationen på arbetsplatsen men konstaterar att detta inte kan frita rådgivaren från ansvar för de konstaterade bristerna.« står det i ett av de sista besluten för året, där den anställda fick en varning.

Enligt Swedsecs regelverk ska anställda som får en varning eller erinran kunna jobba vidare på samma tjänst. Men som Finansliv tidigare skrivit har Swedsecs varningar i flera fall lett till att anställda förlorat sina jobb, eller inte kunnat få nya tjänster.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord