Så fungerar framtidsfullmakter
Kristina Myhre, SEB.

Så fungerar framtidsfullmakter

I somras började lagen om framtidsfullmakter att gälla. Men vad är det för något?

Snabbkurs

ÄMNE

Vad är en framtidsfullmakt?

LÄRARE

Kristina Myhre, jurist på SEB.   

Lagen om framtidsfullmakter började gälla 1 juli i år. Vad är en framtidsfullmakt?

– Framtidsfullmakter är fullmakter som blir giltiga vid en framtida tidpunkt när en person själv inte kan överblicka följderna av sina beslut. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare – en ny form av ställföre­trädandeskap för vuxna. Skillnaden är att du själv utser vem som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du någon gång i framtiden förlorar din beslutsförmåga på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden. Något som hittills inte varit möjligt.

Vad är framtidsfullmakter bra för?

– Framtidsfullmakter stärker enskilda individers självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera för framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse. Lagen om framtidsfullmakter ger dig möjlighet att redan i dag utse någon som kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenhet i framtiden i fall du själv inte kan det.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

– För att den ska vara giltig måste den som upprättar en framtidsfullmakt ha fyllt 18 år och ha rättshandlingsförmåga.

Hur ska en framtidsfullmakt vara utformad för att vara giltig?

– Formkraven för framtidsfullmakter är lika dem som gäller för testamenten. Fullmakten ska vara skriftlig och den ska skrivas under i två myndiga vittnens närvaro.

Vem eller vilka kan jag utse till att sköta min ekonomi?

– Fullmaktsgivaren kan utse flera olika personer till fullmaktshavare, exempelvis en person för juridiska frågor, en annan som tar hand om ekonomin och en tredje som sköter personliga angelägenheter. Det går bra att utse såväl familjemedlemmar som utomstående personer till fullmaktshavare.

Bestämmer jag själv eller någon annan när fullmakten träder i kraft?

– Nej, du kan inte bestämma själv. Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga. Fullmaktsgivaren ska dock kunna villkora ikraftträdandet av en prövning i tingsrätten av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren ska kunna begära en sådan prövning om det behövs för att uppdraget ska kunna fullföljas på förutsatt sätt.

– Samtidigt förlorar eventuella tidigare utfärdade fullmakter sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Finns det någon som kontrollerar att fullmaktshavaren sköter sig?

– Fullmaktsgivaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och denne har rätt att utse en särskilt granskare som får begära att fullmaktshavaren redovisar hur uppdraget sköts. Även överförmyndaren har rätt att begära redovisning av uppdraget och kan agera om fullmaktshavaren missbrukar det förtroende han eller hon har fått.

På vilka sätt kan framtidsfullmakter återkallas?

– Fullmaktsgivaren kan själv återkalla framtidsfullmakten, då upphör den att gälla. Likaså upphör framtidsfullmakten om fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare utsedd.

Finns lagar om framtidsfullmakter eller liknande i andra länder än Sverige?

– I de anglosaxiska länderna finns sedan år 2007 en liknande lag om framtidsfullmakter som reglerar människors beslutsförmåga när de har drabbats av hjärnsjukdomar eller hjärnskador. Norge och Finlands har också lagstiftat om framtidsfullmakter medan Danmark har godkänt användandet av framtidfullmakter utan att det finns någon särskild lagstiftning.

publicerad
25 september 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram