Gå direkt till textinnehållet
Henrik Persson.
Henrik Persson.

Så påverkar IFRS17 branschen

Alla försäkringsföretag kommer att beröras av IFRS17, men vad betyder denna nya redovisningsstandard? Vi reder ut tillsammans med Henrik Persson, redovisningsspecialist på Deloitte.

Snabbkurs

Ämne: Vad innebär IFRS17 för försäkringsbranschen?

Lärare: Henrik Persson, revisor och redovisningsspecialist på Deloitte.

Den 1 januari 2021 förväntas IFRS17 träda i kraft. Det är en ny redovisningsstandard som kommer att påverka alla försäkringsföretag. Vi pratade med Henrik Persson, redovisningsspecialist, för att reda ut vad som gäller.

Vad är IFRS 17?

– IFRS 17 är en ny omfattande, komplicerad och detaljerad redovisningsstandard som det har tagit ungefär 20 år att få på plats och som innebär en total förändring av befintliga regler. Syftet är att få fram en enhetlig modell för redovisning och värdering av alla typer av försäkringsavtal, så att det blir lättare att se hur försäkringsbolagen går och lättare att jämföra mellan olika företag och olika länder. I dag finns en stor spridning i hur försäkringsavtal redovisas runt om i världen, vilket man vill komma ifrån.

Vilka berör standarden?

– Alla typer av försäkrings­företag. Teoretiskt sett även andra företag som tecknar avtal som definieras som försäkringsavtal enligt den nya standarden.

– I Sverige är det dock ännu inte klart hur mycket IFRS 17 kommer att påverka enskilda företags årsredovisningar, man utreder fortfarande om den är förenlig med den nuvarande årsredovisningslagen för försäkringsbolag eller inte.

Hur kommer den att påverka försäkringsbranschen? 

– Standarden innebär ett helt nytt sätt att redovisa och värdera försäkringsavtal, en ny begreppsvärld och nya nyckeltal. Det kommer att bli större transparens gällande hur försäkringsföretagen tjänar in sina vinster, vilken precision de har i sina bedömningar samt vilka risker de är exponerade för. Det väntas i sin tur leda till lägre riskpremier på försäkringar och i förlängningen lägre kostnader.

– Kraven på IT-stöd och datakvalitet skärps också väsentligt. Försäkringsföretagen kommer att behöva samordna arbetet som utförs av aktuarier, IT-personal och ekonomiavdelningen i långt högre utsträckning än i dag. I slutändan kommer företagens sätt att kommunicera sin verksamhet – både internt och externt – att behöva ändras i grunden.

När träder IFRS17 i kraft?

– Den 1 januari 2021. En brasklapp är att standarden inte godkänts av EU än, så det kan i praktiken bli senare.

Hur bör försäkringsbolagen förbereda sig?

– Trots de osäkerheter som finns bör bolagen så snart som möjligt börja förbereda sig. Först och främst genom utbildningar som ger en förståelse för hur standarden tillämpas i praktiken, inte bara för de som arbetar med redovisningen utan för alla berörda personer inom företagen så som IT-personal, aktuarier och ekonomiavdelningen. Eftersom IFRS 17 är så pass omfattande och komplicerad lär detta vara en betydande utmaning för många försäkringsföretag.

– Det finns också viktiga strategiska beslut som företagsledning och styrelse behöver ta ställning till. Man behöver ringa in var de återstående osäkerheterna kring tillämpningen ligger och vilka valmöjligheter det finns för att hantera dem.

– Att säkerställa att man har ett tillräckligt IT-stöd kommer att vara en kritisk framgångsfaktor. Det är också viktigt att man inom organisationen har en förståelse för hur standarden kommer att påverka processer och finansiella rapporter.

– Dessutom måste företagen räkna om tidigare års finansiella rapporter enligt den nya standarden för att få fram jämförelsetal när IFRS 17 tillämpas för första gången. Alla avtal som är i kraft när IFRS 17 börjar tillämpas måste räknas om retroaktivt, som om standarden alltid hade funnits. Det kommer att bli en stor utmaning, särskilt för livförsäkrings­­­bolagen som har många långa avtal.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord