Gå direkt till textinnehållet
Granskning

»Det är pinsamt att det går så långsamt«

Finanslivs nya jämställdhetsundersökning visar att andelen kvinnor i finans­branschens ledningsgrupper ökar något, men inte i styrelserna. Bland storbankerna minskar andelen kvinnor i tre av fyra styrelser. Ingen av dem har en jämställd ledning.

Finanslivs undersökning av jämställdheten i 26 banker och finansbolag visar att andelen kvinnor i ledningsgrupperna är i snitt 39 procent år 2020. Det är en ökning mot förra årets undersökning, då andelen var 36 procent. Även antalet kvinnliga vd:ar har ökat något, från åtta förra året till nio i år. I styrelserna har det däremot inte hänt någonting. Där är andelen kvinnor i snitt 37 procent, exakt samma som förra året.

– Det är pinsamt att det går så långsamt. När jag började jobba med de här frågorna för många år sedan hoppades jag att få se jämställda löner och jämställda arbetsplatser innan jag gick i pension. Nu undrar jag om ens min dotter ska få uppleva det, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Andelen kvinnor i styrelserna är fortfarande lägre än vid Finanslivs kartläggning 2016, då siffran låg på 38 procent. Undersökningarna är dock inte direkt jämförbara, då 2016-års undersökning även omfattade försäkringsbolag.

– Att styrelserna inte är jämställda är ett stort misslyckande från ägarnas sida. Det är märkligt, det finns många stora institutionella ägare som borde kunna trycka på betydligt hårdare, säger Ulrika Boëthius.

Årets undersökning visar att tre av fyra storbanker har minskat andelen kvinnor i sina styrelser. Handelsbanken har gått från 40 procent kvinnor 2019 till 33 procent i år, vilket innebär att styrelsen inte längre kan anses jämställd (en könsfördelning på 60/40 procent).

– Det är valberedningen som föreslår styrelseledamöter och ansvarar för hur styrelsens sammansättning ser ut. Det är väsentligt att både styrelse och ledningsgrupp består av människor som kan bidra med så många olika perspektiv och kompetenser som möjligt. Självklart arbetar vi också långsiktigt för att uppnå en jämn könsfördelning, säger Sandra Åkerfors, Handelsbankens chef för rekrytering och mångfald, i en skriftlig kommentar till Finansliv.

Swedbank och Nordea är fortfarande inom gränsen för jämställda styrelser, men har tappat mot förra året. Swedbank har gått från 44 procent kvinnor i styrelsen 2019 till 40 procent i år, och Nordea från 50 procent kvinnor till 40 procent.

– Vi har ju bytt ordförande och då har det blivit en del förändringar i styrelsen, som nu är 40 procent kvinnor och 60 procent män. Det är jämställt enligt vår definition, och det är där vi ska hålla oss. Att styrelse och ledning är könsbalanserad är oerhört viktigt. Både som en tydlig signal till hela organisationen, och sen är det naturligtvis så att mångfald skapar värde till hela verksamhetsutvecklingen, säger Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea Sverige.

Även Swedbank anser att jämställdhet är viktigt.

– Swedbank är banken för de många, det innebär att såväl mångfald som jämställdhet är ett grundfundament för oss. Vi eftersträvar att våra medarbetare ska spegla det, både vad gäller kön, etnicitet, ålder och bakgrund, säger Gith Bengtsson, chef för Swedbanker Experience.

Men hon vill inte uttala sig om minskningen av andelen kvinnor i styrelsen.

– Styrelsen är inget som vi i banken kommenterar. Det är en valberednings- och ägarfråga, säger Gith Bengtsson.

Endast SEB har förbättrat jämställdheten i styrelsen, från 36 procent kvinnor förra året till 44 procent i år.

– Överlag har SEB en god balans mellan män och kvinnor bland medarbetarna och chefer i banken. På högre chefsnivåer arbetar SEB för att öka balansen, delvis genom att sätta mål via nyckeltal. SEB:s affärsplan 2019–2021 har ett ökat fokus på hållbarhet, i vilket vi inkluderar mångfald och jämställdhet, säger Frank Hojem, kommunikationschef på SEB.

Varken SEB eller någon av de andra storbankerna når dock upp till en jämställd ledningsgrupp.

– Det är ynkligt tycker jag. Vi vet alla att det finns kompetenta kvinnor, säger Ulrika Boëthius.

Det är ynkligt tycker jag. Vi vet alla att det finns kompetenta kvinnor.

SEB har visserligen ökat andelen kvinnor i ledningsgruppen, från 25 procent förra året till 36 procent i år.

– SEB har för 2020 som mål att öka balansen mellan män och kvinnor bland högre chefer mot det långsiktiga målet om en fördelning på 50/50, plus-minus 10 procent. Vi tror att inkludering och mångfald är avgörande för att driva innovation och tillväxt samt för att kunna ge service i världsklass till bankens kunder och samhället i stort, säger Frank Hojem.

Enligt Frank Hojem arbetar banken för att öka medvetenheten om vikten av mångfald genom bland annat utbildningar, inkluderingsdialoger och rundabordssamtal där medarbetare och ledning deltar. Förra året inledde SEB också ett samarbete med rekryteringsbolaget TNG, som fokuserar på fördomsfri rekrytering.

– I processen anonymiseras ansökningarna och urval sker på personliga kompetens- och färdighetstester, säger Frank Hojem.

Även Nordea har ökat andelen kvinnor i ledningsgruppen i år, från bottennoteringen på 0 kvinnor förra året till fyra, vilket ger en andel på 36 procent. Men inte heller Nordea har en jämställd ledning.

– Förra året var en tid i förändring med både ny styrelseordförande och vd,
flera i koncernledningen har både lämnat och kommit till. Nu har det blivit
en förbättring. Vi har en ambition om en könsfördelning på 40/60 på alla
nivåer i organisationen, säger Åsa Nilsson Billme.

Sett till samtliga chefer har Nordea en jämn könsfördelning, men det ser sämre ut på vissa nivåer. Enligt Åsa Nilsson Billme jobbar banken med att förbättra jämställdheten på flera sätt, bland annat genom talangutveckling, befordran och vid rekrytering, då båda könen ska vara representerade i det slutgiltiga urvalet.

– Vi jobbar också med att fånga upp omedvetna fördomar. Sen har det förstås att göra med hur väl vi lyckas attrahera mer mångfald. Vi är inte där vi vill vara än, men vi har ett stort fokus på frågorna.

Två storbanker har minskat andelen kvinnor i ledningsgrupperna: Swedbank och Handelsbanken. Swedbank hade en jämställd ledningsgrupp förra året, med 40 procent kvinnor. Men i år har andelen kvinnor minskat till 29 procent.

– Vi har gjort en del förändringar och rekryteringar i koncernledningen. Vår ambition är att vi ska ha en fördelning på 40/60, men det kan variera över tid. Det handlar om vilka kandidater som finns tillgängliga och vilken kompetens de har, säger Gith Bengtsson.

Hon påpekar att en ny, kvinnlig, chefsjurist tillträder efter årsskiftet, vilket kommer att förbättra könsbalansen något.

– Då kommer vi ha en fördelning på 36 procent kvinnor och 64 procent män, säger Gith Bengtsson.

Det räcker dock inte för att nå jämställdhet.

Enligt Gith Bengtsson jobbar Swedbank med frågan på flera nivåer. I ledningsgrupperna under koncernledningen är könsbalansen i dag jämn. Banken har också ett särskilt fokus på specialistroller, som man ofta rekryterar ledningsmedlemmar från. Vid rekrytering ska alltid en av de 2–3 slutkandidaterna vara en kvinna.

– Det finns en lång tradition på Swedbank kring de här frågorna och därmed också en stark uppslutning. Men precis som i alla företag och organisationer måste man jobba med det här ständigt och systematiskt, i det vardagliga arbetet.

Handelsbanken har liksom förra året bara en kvinna i ledningen: bankens vd Carina Åkerström. Dessutom har Handelsbanken fått fler män i ledningsgruppen jämfört med förra året. Totalt sitter nu åtta personer i ledningen, varav sju är män. Det gör att andelen kvinnor har minskat från 14 procent 2019 till 12,5 procent i år.

– Ja, det stämmer. De är ett fåtal i ledningsgruppen, vilket gör att varje personförändring innebär en stor procentuell förändring av andelen män och kvinnor, säger Sandra Åkerfors.

Är ni nöjda med fördelningen?

– Vi är inte nöjda förrän vi har en jämn könsfördelning inom alla områden och nivåer i banken. Andelen kvinnor på ledande positioner i banken ökar stadigt och ser vi till hela banken i Sverige så är nära hälften av alla chefer kvinnor – vilket naturligtvis är en viktig resurs som framtida rekryteringsbas, både för bankens koncernledning och andra ledande positioner i näringslivet.

Trots det har alltså både bankens styrelse och ledningsgrupp blivit mindre jämställd i år. Enligt Sandra Åkerfors jobbar Handelsbanken aktivt med sin chefsförsörjning.

– Det innebär att våra chefer har en tydlig uppgift att identifiera nya chefer, både kvinnor och män, och vidareutveckla befintliga chefer.

En annan bank som liksom förra året bara har en kvinna i ledningen är Klarna. Med sex män i ledningsgruppen ger det en andel på 14 procent kvinnor. Även i styrelsen sitter bara en kvinna. Klarna vill inte ställa upp på intervju i Finansliv om sitt jämställdhetsarbete.

Jag har svårt att se hur man ska fortsätta så här år efter år och bara säga att »det här var ju tråkigt«.

Endast en bank har inga kvinnor alls i ledningsgruppen: TF Bank. Även förra året saknade banken kvinnor i ledningen.

– Att koncernledningen endast har manlig representation speglar inte våra ambitioner. TF Bank har alltid haft tydligt fokus på effektivitet och ledningsgruppen är med sina fyra medlemmar betydligt mindre än hos våra konkurrenter. Om det blir aktuellt att antingen ersättningsrekrytera eller utvidga ledningsgruppen i framtiden kommer jämställdhetsaspekten vara viktig i processen, säger Mikael Meomuttel, CFO på TF Bank, i en skriftlig kommentar till Finansliv.

TF Bank har däremot högst andel kvinnor i sin styrelse: 67 procent.

– Styrelsesammansättningen är vi nöjda med och vi tycker den uppfyller de krav man kan ställa på mångsidighet och bredd utifrån bland annat könsfördelning och ålder, säger Mikael Meomuttel.

Det enda finansbolag som helt saknar kvinnor i styrelsen är Söderberg & Partners. Bolaget har 26 procent kvinnor i ledningsgruppen.

– Vi har förbättrat jämställd­heten gradvis på såväl chefspositioner som i organisationen i stort. Det sker dock från relativt låga nivåer och vi kommer att fortsätta det arbetet – vi är långt ifrån klara, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef på Söderberg & Partners, i en skriftlig kommentar.

Finanslivs undersökning: 26 banker och finansbolag

Finansliv har undersökt jämställdheten i 26 banker och finansbolag. Vi har räknat hur många kvinnor respektive män som finns i bolagens styrelser och ledningsgrupper, hur den procentuella fördelningen ser ut, samt snittet för samtliga bolag. Vi har även kartlagt hur många bolag som har en kvinnlig vd.

Finansliv har också kartlagt jämställdheten hos arbetstagarrepresentanterna i styrelserna. Eftersom de inte utses av företagen utan av Finansförbundets klubbar har vi valt att redovisa dem separat.

Jämställdheten i styrelse och kansli hos Finansförbundet, Bankföreningen och Fondbolagens förening redovisas också separat.

Uppgifterna om styrelser och ledningsgrupper har hämtats från bolagens/föreningarnas hemsidor under perioden 26 oktober – 11 november. Fördelningen kan ha förändrats efter det.

Enligt Rasmus Löwenmo Buckhöj är jämställdhet viktigt för Söderberg & Parners, och bolaget arbetar med successionsplanering och kompetensutveckling för att säkerställa en jämn könsfördelning gällande interna kandidater till befattningar inom ledande positioner.

Han påpekar också att Söderberg & Partners har utsett en kvinna till styrelseledamot, men att det inte syns än då Finansinspektionen ännu inte genomfört ägarledningsprövningen. Det kommer ge bolaget 17 procent kvinnor i styrelsen.

Ulrika Boëthius anser att det är oacceptabelt att det fortfarande finns styrelser och ledningsgrupper i finansbranschen som helt saknar kvinnor.

– Det är självklart inte acceptabelt. Och jag kan säga det, men det hjälper ju inte. Finansbranschen borde varit jämställd för länge sen. Vi har ett bra partssamarbete med arbetsgivarna kring de här frågorna, har haft det i flera år, och ändå når vi inte fram.

Ulrika Boëthius ser ingen annan väg framåt nu än kvotering.

– Jag vet inte vad man annars ska ta till. Jag har svårt att se hur man ska fortsätta så här år efter år och bara säga att »det här var ju tråkigt«. När regeringen hotade med kvotering för några år sen så hände det faktiskt saker. Och när jag säger kvotering menar jag givetvis kvotering av kompetenta kvinnor med rätt kvalifikationer för jobbet.