Gå direkt till textinnehållet

Ersättningar kan kopplas till hållbarhet

hållbarhet Från årsskiftet kommer hårdare krav på bankerna att koppla ersättningar till hållbarhetsmål. Arbetet i branschen är i gång, men synsättet kring riktlinjerna och hur långt man har kommit skiljer sig.

Så kallade ESG-länkade ersättningar, det vill säga där ersättnings- och bonussystem kopplas till mer långsiktiga hållbarhetsmål, blir nu vanligare i finansbranschen.

Utvecklingen hänger delvis ihop med bankernas ökade hållbarhetsambitioner, där ESG-länken ses som en central pusselbit på vägen till att förankra en ansvarstagande och etisk affärskultur.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Internationellt har det börjat röra på sig, trots att en standard saknas. Den brittiska storbanken HSBC:s ledning kopplar numera en fjärdedel av den rörliga ersättningen till krav på minskade koldioxidutsläpp, och i italienska Unicredit hänger lönen för 10 procent av ledande och seniora befattningshavare ihop med bankens ESG-betyg från kunder och anställda.

– Det är en naturlig följd av de regleringskrav som är på väg

Men först och främst är förändringen regleringsdriven. I slutet av 2021 kommer nya regler inom EU då EBA (Europeiska bankmyndigheten) lägger till ESG-risker som en parameter i riktlinjerna för ersättningspolicyer, vilket kommer gälla alla anställda i sektorn. Förslaget är nu ute på remiss, exakt hur kravställningen kommer se ut i slutändan är alltså inte klart. I en kommentar skriver EBA att »bolagets ersättningspolicy för all personal bör vara i linje med målen för bolagets affärs- och riskstrategi, vilket omfattar risker kopplat till miljö-, samhälls- och bolagsstyrning, företagskultur, värderingar och riskkultur«.

Bland storbankerna i Sverige har SEB kommit längst. Sedan 2019 är nyckeltal för hållbarhet kopplade till bankens aktiebaserade incitamentsprogram för vd och ledning. Från 2020 är även nyckeltal för ESG integrerade för chefer som rapporterar till ledningsgruppen.

Hans Beyer, hållbarhetschef på SEB, ser positivt på att fler aktörer nu börjar koppla ersättningar till ESG-mål.

– Det är en naturlig följd av de regleringskrav som är på väg. Att fler banker nu inför detta innebär ju också en viss standardisering, vilket ofta är bra i dessa sammanhang, skriver han i ett mejlsvar.

Målen är uppdelade på koncern-, division- och enhetsnivå och täcker enligt banken alla tre områdena inom ESG. Inom den ramen finns mål med fokus på koldioxidutsläpp, mångfald på olika nivåer i banken samt utbildning av medarbetare gällande regelefterlevnad och uppförandekod. Bedömningen är att banken uppfyller kraven i de kommande riktlinjerna.

– Detta är ett område som vi håller på att vidareutveckla

Handelsbanken har valt en annan väg och har ingen policy kring ESG-länkade ersättningar. Skälet till det är att varken vd eller andra i ledningen har några rörliga ersättningar, enligt hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand.

– Handelsbanken avviker lite från andra banker eftersom ingen i koncernledningen hos oss har några individuella rörliga ersättningar. Det är inte så vår modell och kultur ser ut, säger hon och fortsätter.

– Det finns i dag en handfull roller i banken som har rörlig ersättning, men de personerna finns utanför ledningsgruppen.

Att en sådan policy saknas innebär inte att hållbarhetsfrågan är mindre prioriterad än i resten av sektorn, anser Catharina Belfrage Sahlstrand. Hon pekar på att banken infört flera nya hållbarhetsmål sedan februari i år.

– Går man fel här kan man sätta stora krafter i görningen

– Det är inte en pusselbit som är glömd hos oss, utan det är ett medvetet ställningstagande som vi menar stödjer vår kultur av låg risk och långsiktighet. Vi ska fortsätta integrera hållbarhet i hela verksamheten tillsammans med ansatsen om långsiktighet, låg risktolerans, låga kostnader och att vi inte vill ha kreditförluster, säger hon.

I Nordea består ledningsgruppens rörliga ersättning av en kortsiktig och en långsiktig del, där det kortsiktiga programmet står för merparten av potten. Den kortsiktiga ersättningen bedöms i dag utifrån en rad finansiella kriterier, men också andra aspekter som risk, regelefterlevnad och kundnöjdhet. I det långsiktiga aktieprogrammet som sjösattes 2020 utgörs målen enbart av lönsamhetsmått.

Enligt Ylva Hannestad, vice hållbarhetschef på Nordea, pågår det nu ett arbete i banken med att se över ersättningssystemen och kopplingen till ESG-faktorer. I dagsläget finns ett flertal anställda där den rörliga ersättningen påverkas av hållbarhetsfaktorer, bland annat på investeringssidan.

– Detta är ett område som vi håller på att vidareutveckla och kommer troligtvis integreras ännu mer i de övergripande ersättningssystemen under 2022, skriver hon i ett mejlsvar.

Hans Beyer på SEB tycker i grunden att det är bra att regelverken länkas ihop med bankernas interna ersättningssystem, men understryker att det är viktigt att regleringen inte blir allt för detaljerad. En för snårig lagstiftning skulle kunna leda till problem för vilka mätetal som ska användas för att skilja mellan dåligt, medelmåttigt och bra.

– Går man fel här kan man sätta stora krafter i görningen, men om myndigheterna fortsätter med lyhörda remissrundor så skulle det kunna det bli bra över tid, skriver Hans Beyer i ett svar.

Finansliv har vid ett flertal tillfällen sökt Swedbank för en kommentar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord