Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Få koll på regelverken

Manualen Vet du vad alla regelverksförkortningar i finansbranschen står för? Finansliv ger dig en snabbguide i regelverksdjungeln.

Det finns många regelverk i finansbranschen, och de flesta benämns med olika förkortningar. Finansliv har listat några av de vanligaste regelverksförkortningarna och vad de betyder:

Mifid 2 och Mifir

EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, syftar till att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna. Regelverket trädde i kraft den 3 januari 2018, och berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse. Jämfört med Mifid 1 omfattar Mifid 2 och Mifir fler typer av samt flera metoder för handel med finansiella instrument.

SFTR

EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (Securities Finance Transaction Regulation), som syftar till att öka transparensen på marknaderna för värdepappersfinansiering. SFTR innebär bland annat rapporteringsskyldighet för värdepappersfinansieringstransaktioner från och med den 13 april 2020.

Emir

En EU-förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation) som syftar till att öka insynen och minska riskerna på derivatmarknaden. Förordningen berör alla företag som ingår någon form av derivatkontrakt, oavsett om de är finansiella eller icke-finansiella företag.

PSD2

EU:s andra betaltjänstdirektiv (Payment Service Directive 2) reglerar betaltjänstmarknaden både för banker och andra betaltjänstleverantörer. Direktivet innebär bland annat att banker under vissa omständigheter är skyldiga att tillhandahålla ett gränssnitt åt tredjepartsleverantörer så att dessa kan hämta kontoinformation eller initiera en betalning från bankkundernas konton, under förutsättning att kunden har gett sitt godkännande. PSD2 trädde i kraft den 14 september 2019.

PAD

EU:s betalkontodirektiv (Payment Accounts Directive) trädde i kraft 2018, och innebär att betaltjänstleverantörer är skyldiga att rapportera sina avgifter för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter till Finansinspektionen.

Basel 3

Baselöverenskommelsen är en överenskommelse mellan myndigheter i 28 länder runt om i världen, som tagit fram internationella regler för kapitaltäckning med syfte att säkerställa stabiliteten i det finansiella banksystemet. Basel 3 är den tredje uppsättningen sådana regler och kom till efter finanskrisen 2008–2009. Basel 3 reglerar bankernas kapitalkrav samt likviditetskrav, med syftet att öka bankernas motståndskraft och minska risken för framtida kriser. De första delarna av Basel 3 har redan trätt i kraft, däribland Bankpaketet i EU, medan andra delar av regelverket ännu inte har implementerats.

GDPR

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ställer högre krav på rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. GDPR gäller alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller kunder.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act är en amerikansk lagstiftning som antogs 2010 för att motverka skatteflykt. Det innebär att finansiella institut runt om i världen är skyldiga att lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten IRS. I Sverige lämnar finansiella institut sådana kontrolluppgifter till Skatteverket, som därefter överför informationen till IRS.

5AMLD

Det femte penningtvättsdirektivet är ett EU-direktiv som infördes i januari 2020. Det är en revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet, och syftar till att ytterligare stärka arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom att förenkla och förbättra förutsättningarna för samarbete mellan länder och företag.

Myndighetsförkortningar:

FI – Finansinspektionen

FIPO – Finanspolisen

EBM – Ekobrottsmyndigheten

FATF – Financial Action Task Force

EBA – Europeiska bankmyndigheten

AMLSC – Anti-Money Laundering Standing Committee

ESMA – Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

EIOPA – Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

IMF – Internationella valutafonden

BCBS – Baselkommittén

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord