Gå direkt till textinnehållet
Finansanställda avsätter mindre tid till kompetensutveckling än andra jämförbara tjänstemannagrupper, enligt en ny rapport från Finansförbundet. Nästan 40 procent av all planerad kompetensutveckling ställs in.
Finansanställda avsätter mindre tid till kompetensutveckling än andra jämförbara tjänstemannagrupper, enligt en ny rapport från Finansförbundet. Nästan 40 procent av all planerad kompetensutveckling ställs in.

Finansanställda får mindre tid för kompetensutveckling

Finansanställda avsätter mindre tid till kompetensutveckling än andra jämförbara tjänstemannagrupper, enligt en ny rapport från Finansförbundet. Nästan 40 procent av all planerad kompetensutveckling ställs in.

Finansförbundets undersökning

  • 33 procent av de finansanställda har inte kompetensutvecklat sig de senaste 12 månaderna.
  • 49 procent har en individuell plan för sin kompetensutveckling.
  • 16 procent har helt eller delvis använt sin fritid till kompetensutveckling. Av dem som ägnat sig åt inläsning har nästan hälften åtminstone delvis gjort det på fritiden.
  • 23 procent sätter inte av något av arbetstiden per månad för kompetensutveckling. 27 procent sätter av mindre än en timma.
  • 26 procent tycker att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker för att känna sig uppdaterad i sin yrkesroll. 27 procent tycker inte att tiden räcker, och 41 procent svarar ”delvis, men inte tillräckligt”.

Två av tre finansanställda har fått någon form av kompetensutveckling det senaste året. Men bara hälften har en individuell plan för sin utveckling. Och 38 procent av de svarande uppger att planerad kompetensutveckling har ställts in. Det framgår av en ny enkätundersökning som Finansförbundet gjort bland sina medlemmar, där nära 5 000 personer intervjuats.

När fackförbundet Unionen förra året gjorde en undersökning bland sina medlemmar svarade nästan åtta av tio att planerad kompetensutveckling också genomfördes.
– Detta tyder på att tjänstemän inom finansbranschen ges sämre förutsättningar än andra tjänstemän på arbetsmarknaden att upprätthålla sin kompetens, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Hög arbetsbelastning, som gör det omöjligt att sätta av tid för utbildning, är den vanligaste orsaken till att så mycket av den planerade kompetensutvecklingen ställs in.
Den höga arbetsbelastningen gör också att de anställda tvingas att använda delar av sin fritid till sådan kompetensutveckling som borde genomföras under arbetstid. 16 procent anger att de helt eller delvis behövt använda sin fritid för sin kompetensutveckling. När det handlar om inläsning har nästan hälften behövt använda delar av sin fritid för detta.
– Kompetensutveckling som krävs för att klara arbetsuppgifterna ska ske under arbetstid. Det är arbetsgivarnas skyldighet att se till att det finns tillräckligt med resurser för att detta ska vara möjligt, säger Ulrika Boëthius.

Endast en tredjedel av dem som svarat anser att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker för att de ska känna sig uppdaterade i sin yrkesroll. Hälften anger att de inte avsätter någon tid alls eller mindre än en timma i månaden.
I undersökningen säger 38 procent att de är oroliga för sin anställningstrygghet i framtiden.
– Den utbildning vi har med oss in i arbetslivet får ett allt kortare bäst-före-datum. Därför blir kompetensutveckling allt viktigare för anställningstryggheten, säger Ulrika Boëthius.

För att klara framtidens kompetensbehov behöver arbetsgivarna prioritera de här frågorna mycket mer, menar hon.
Enligt Finansförbundets kollektivavtal är arbetsgivarna skyldiga att säkerställa att både tid och pengar sätts av till personalens vidareutbildning och alla anställda ska ha en individuell plan.
– Undersökningen visar att avtalet inte tillämpas på det sätt som det var tänkt, säger Ulrika Boëthius.
Orsaken tror hon är okunskap om de anställdas rätt till utbildning och Finansförbundet kommer därför att sätta mer fokus på frågan framöver.
– Vi måste i större utsträckning bevaka att det satsas tid och pengar på de finansanställdas kompetensutveckling.


Citat ur undersökningen:

”Man pratar om kompetensutveckling, men nästan alla förfrågningar om externa utbildningar får nej.”

”Nya regelverk, ny teknik, ingen avsatt tid eller personal för detta, allt måste läsas in på fritiden.”

”Har nyligen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist där man frångick LAS på grund av att jag hade minst utbildning…har jobbat 26 år.”

”Kostnadsjakten inom banken gör att nödvändig utbildning blir lidande. Det finns helt enkelt inte pengar avsatta för utbildning i den mån det skulle behövas.”

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord