Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Handelsbankens rapport fick tummen ned

Handelsbankens fjärde kvartal var bättre än väntat på flera punkter, men fick rött ljus av marknaden efter att kostnaderna ökat mer än beräknat.

Handelsbankens rörelseresultat i fjärde kvartalet ökade med 3 procent till 7 510 miljoner kronor, att jämföra med 7 277 i årstakt och var bättre än väntade 7 258 miljoner kronor.

Intäkterna steg i kvartalet med 9 procent till 14 007 miljoner kronor. Utvecklingen förklaras av ett förbättrat räntenetto som steg med 11 procent. Analytikerna hade räknat med intäkter på 13 571 miljoner kronor.

»Intäkterna nådde de högsta nivåerna hittills i samtliga hemmamarknader, både på kvartals- och årsbasis. Det var i huvudsak drivet av en fortsatt stabil tillväxt i både hushålls- och företagsutlåningen tillsammans med en återhämtning av räntemarginalerna«, skriver vd Carina Åkerström i bokslutet.

Kostnaderna ökade med 11 procent, justerat för jämförelsestörande poster. Ökningen hänger ihop med investeringar i it- och affärsutveckling samt säsongsmässigt högre aktivitet, enligt banken.

Redovisade kostnader kom in på 5 860 miljoner kronor och ökade med 14 procent mot jämförelsekvartalet. Det var också klart högre än väntade 5423 miljoner kronor.

Rapporten ogillades av marknaden och innan lunch var aktien ned runt 7,5 procent.

»Kostnaderna är under kontroll och K/I-talet minskade under året till 42 procent. Kostnaderna ökar där vi vill att de ska öka. I samtliga våra hemmamarknader fortsätter vi att investera i hög takt för att framtidssäkra banken«, fortsätter Carina Åkerström.

För helåret ökade bankens rörelseresultat med 13 procent till 26,6 miljarder kronor, att jämföra med 23,4 miljarder 2021. Intäkterna ökade med 13 procent och hänger ihop med ett starkt räntenetto som steg med 21 procent till 36,6 miljarder kronor.

Kostnaderna ökade med 7 procent, och med 3 procent justerat för jämförelsestörande poster. Personalkostnaderna steg under året med 4 procent, men oförändrade justerat för engångskostnader.
För moderbolaget ökade däremot personalkostnaderna med 17 procent under 2022 till 11 990 miljoner kronor mot 10 242 miljoner kronor året innan.

Det här innebär gottgörelse

Om värdet på pensionsstiftelsens tillgångar överstiger arbetsgivarens skuld för pensionsåtagandena finns ett överskott i stiftelsen, som arbetsgivaren kan ta ersättning (gottgörelse) från för sina pensionskostnader. Även om stiftelsen skulle ha underskott, kan arbetsgivaren i vissa fall få gottgörelse men då endast från stiftelsens avkastning. Källa: PRI

I en fotnot skriver banken att kostnadsökningen beror på att »utbetalda pensioner samt särskild löneskatt har ökat under 2022 på grund av att banken avstått från att ta gottgörelse i syfte att öka konsolideringsgraden i Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse«.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord