Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Så vill medlemmarna förändra förbundet

Mer kompetensutveckling och satsningar på att stärka kontakt­ombudens roll. Det är några av förslagen som lyfts i motionerna till Finansförbundets kongress i november.

Den 12–14 november hålls Finansförbundets kongress i Bålsta. 130–150 personer kommer att delta, varav drygt hälften är ombud. Under kongressen väljs ordförande och förbundsstyrelse för Finansförbundet de kommande tre åren. Kongressen beslutar också om förbundets budget, samt om de motioner som skickats in av medlemmar och förtroendevalda. Totalt har elva motioner kommit in inför kongressen, de flesta från medlemmar eller förtroendevalda i Nordea.

Kompetensutveckling

Två av motionerna handlar om kompetensutveckling. Den ena, som är inskickad av kontaktombud på Finansförbundet i Nordea, föreslår att Finansförbundet arbetar för att införa en miniminivå i antal kompetensutvecklingstimmar på betald arbetstid.

De föreslår också att förbundet tar fram en handlingsplan för hur man ska jobba med kompetensutveckling, och att förbundet tillsammans med BAO tar fram konkreta förslag för att göra kompetensutvecklingen mer jämställd.

Finansförbundets förbundsstyrelse (FS) anser att ett sådant arbete redan pågår, bland annat i den centrala jämställdhetskommittén. Någon miniminivå anser inte FS bör införas, då det »riskerar att uppfattas som både golv och tak«, och därför kan göra det svårt för individer som behöver längre kompetensutveckling.

Den andra motionen om kompetensutveckling är inskickad av ett kontaktombud på Nordea. Hon föreslår att möjligheten att lokalt avtala bort övertids- och mertidsersättning för kompetensutveckling som sker utanför ordinarie arbetstid ska strykas ur kollektivavtalet.

FS anser att alla medlemmar ska ges tid till kompetensutveckling på arbetstid, men tycker att de lokala parterna bör vara fria att komma överens om hur det ska ske. Därför vill FS inte stryka möjligheten att lokalt avtala bort ersättning.

Kontaktombud

Två motioner handlar om att stärka kontaktombudens status och göra rollen mer attraktiv, båda kommer från två ledamöter i Nordeas koncernklubb. De föreslår att förbundet inför »Kontaktombudens dag« och beslutar om en årlig budget för att fira denna.

FS är positiv till förslaget, men anser att alla förtroendevalda bör uppmärksammas och föreslår därför istället att förbundet inför »Förtroendevaldas dag«. Denna dag bör marknadsföras av Finansförbundet men budget för firande bör varje enskild klubb besluta om, anser FS.

I den andra motionen föreslår författarna att kontaktombudens roll görs mer attraktiv genom ett partsgemensamt samarbete och marknadsföring av den kompetensutveckling som rollen innebär. I motionen föreslås också att Finansförbundet ska säkerställa att kontaktombud får tid för sitt uppdrag samt att förbundet verkar för att kontaktombuden värderas högre av arbetsgivarna.

FS anser att detta arbete redan pågår, och att BAO delar Finansförbundets syn på vikten av förtroendevalda och deras arbete.

Ersättningsnivåer

Två motioner handlar om ersättning. Den ena motionen är inskickad av två ledamöter i Nordeas koncernklubb som vill att restidsersättningen höjs, vilket förbundsstyrelsen håller med om.

Den andra, som skickats in av medlemmar från flera olika banker, föreslår att extra ersättning för arbete efter 17.30 på fredagar borde höjas från nuvarande 35 procent till 100 procent.

Motionsförfattarna vill också att ersättning för arbete utanför normal kontorstid ska bli ett prioriterat område för Finansförbundet, och att förbundet ska vara observant på de försämringar i arbetstid som sker i finansbranschen.

FS håller med om att ersättningen borde höjas och att Finansförbundet ska följa utvecklingen av arbetstiden, men anser att andra frågor är viktigare just nu (till exempel jämställda löner).

Medlemskap i politiska partier

En medlem i Nordea vill att Finansförbundet utreder och tar ställning till om det går att förena förtroendeuppdrag i förbundet med aktivt medlemskap i politiska partier som går emot förbundets värderingar, som Sverigedemokraterna. Frågan har varit uppe hos FS flera gånger. FS anser inte att det går att ta fram ett allmängiltigt ställningstagande, utan att situationen måste bedömas från fall till fall.

Ekonomiutbildning för förtroendevalda

Ett kontaktombud och en ledamot i Nordeas koncernklubb vill att Finansförbundet inför utbildningar i personalekonomi, för att hjälpa förtroendevalda att bättre kunna företräda sina medlemmar under förhandlingar.

FS håller med, och det kommer att erbjudas en sådan utbildning för förtroendevalda nästa år.

Modernare medlemserbjudanden

Fyra ledamöter från klubben i Forex Bank vill att Finansförbundet ser över sina medlemserbjudanden, rensar bort dem som inte används och undersöker möjligheten att erbjuda streamingtjänster som Netflix, Spotify och Storytel till medlemmarna.

FS välkomnar tips på nya medlemserbjudanden, men påpekar att Finansförbundet endast erbjuder tjänster från företag som har kollektivavtal, vilket streamingtjänsterna som nämns saknar.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Digitalisering av förbundets demokratiprocess

En ledamot i Handelsbankens koncernklubb föreslår att tar fram en digital lösning för att skicka in motioner/förslag, att medlemmarna kan se alla motioner som skickas in och hur långt förslaget har kommit (om det har antagits/fått avslag eller om det utreds).

Motionsförfattaren föreslår också att medlemmar ska få möjlighet att »gilla« förslaget, så att man får en känsla för hur många som står bakom.

FS anser att förslagen är intressanta, särskilt möjligheten att låta alla medlemmar se de motioner som skickas in, men att de resurser som krävs för att införa förslagen måste vägas mot övriga områden som kongressen beslutar att Finansförbundet ska prioritera.

Begränsa mandatperioderna för förtroendevalda

En medlem på Swedbank föreslår att tiden som ledamöter kan sitta i Finansförbundets förbundsstyrelse samt regionstyrelserna begränsas till tre mandatperioder i sträck. Motionsförfattaren anser att en rotationsprincip gör det möjligt för nya personer med nya infallsvinklar att komma in i styrelserna.

FS håller inte med, utan anser att en sådan tidsgräns riskerar att leda till att kunskap och kompetens går förlorad.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord