Gå direkt till textinnehållet
Penningtvätt

Branschpraxis mot penningtvätt

Snabbkurs Hanna Wetter, projektledare på Svenska institutet mot penningtvätt, berättar om organisationens vägledning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är Simpt, eller Svenska institutet mot penningtvätt?

– Simpt bildades 2016 av sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Simpt drivs som ett projekt på initiativ från branschen. Syftet är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Snabbkurs

ÄMNE

Vägledningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

LÄRARE

Hanna Wetter, projektledare Simpt.

Varför behövs vägledningar för hur regler för penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas?

– Det finns ett behov av vägledning inom det här området. Frågor uppstår ofta kring den praktiska tillämpningen av regelverket. Många ställs inför liknande frågeställningar och de behöver kunna hantera regelverket  i den dagliga verksamheten. Det är ett sätt för branschen att ta ansvar för de i bland svåra frågeställningarna och det är ett effektivt sätt att arbeta på. Avsikten med vägledningen är att skapa en branschpraxis och visa att »så här gör vi«.

– Som ett led i arbetet med att förhindra att en verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kunderna besvara olika frågor när de vill använda en produkt eller tjänst som företaget tillhandahåller. Vägledningen är då ett sätt att vara tydlig i förhållande till kunderna om exempelvis varför företaget ställer vissa frågor. Vägledningen är också ett sätt att uppnå förutsägbarhet i regeltillämpningen i förhållande till myndigheterna på området.

Vem bestämmer vilka frågor som ska ta upp?

– Vägledningen är behovsstyrd. Medlemsföretagen i de sju organisationerna identifierar vilka frågor som det är lämpligt att ta fram vägledning för. Det betyder att vägledningen inte blir heltäckande. Men frågor som inte identifieras i första omgången kan komma med längre fram.

I november 2017 lanserades den första vägledningen som handlar om allmän riskbedömning. Vad omfattar den?

– Strukturen i vägledningen följer genomgående samma mönster. En del med grundläggande beskrivningar av vad som krävs enligt penningtvättsregelverket och en del med beskrivningar av hur företagen tolkar och tillämpar regelverket i praktiken. Den mer praktiskt inriktade delen tas fram i expertgrupper med företrädare för företag som är medlemmar i de organisationer som deltar i Simpt.

– Allmän riskbedömning innebär en bedömning som företagen ska göra kring hur de produkter och tjänster man tillhandahåller i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Och hur stor risken är för att detta ska ske.

– I de delar som har tagits fram i expertgrupper ligger fokus på vad som kallas för olika hotaktiviteter och sårbarheter, som är relaterade till vissa produkter och tjänster.

Läs också

Stora kryphål i nya lagen mot penningtvätt

Vad kommer nästa vägledning att handla om, och när publiceras den?

– Nästa ämne är kundkännedom. Kunder ska identifieras och företaget bland annat förstå hur kunderna tänker använda en viss produkt eller tjänst som företaget tillhandahåller. Utifrån det bedöms risken i det enskilda fallet och vilka åtgärder som ska vidtas.

– Preliminärt blir vägledningen inom kundkännedom klar för öppen konsultation framåt våren, vilket innebär att vägledningen under en tid finns på hemsidan för synpunkter.

Finns det fler ämnen ni kommer att ta upp framöver?

– Ja, vi kommer i princip att följa penningtvättslagens kapitel: övervakning och rapportering, intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser och behandling av personuppgifter. Vi bygger på vartefter. Varje ämne revideras och utvecklas i den mån det finns behov. Det är ett löpande och pågående arbete.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord