Gå direkt till textinnehållet
Stefan Dahlberg. Foto: Alexander Donka

»Det finns en oro att det skapar en agil elit«

Ett agilt arbetssätt blir allt vanligare i finansbranschen. På SEB Kort testar man nu det nya arbetssättet och man ser en del risker.

SEB Kort är en av flera avdelningar på SEB att börja jobba agilt. Övergången görs under 2020 och berör hela organisationen om totalt runt 550 personer. Bakgrunden till omgörningen är att skapa effektivare och smartare processer för att snabbare komma till beslut, vilket i sin tur ska leda till snabbare leveranser till kunder och ökade intäkter.

Det här innebär det agila arbetssättet

Att jobba agilt innebär kortfattat att leverera saker löpande. Begreppet kommer från engelskans agility och betyder lättrörlig eller flexibel. Arbetssättet dök upp på 90-talet som motreaktion till tron att det på förhand går att veta precis vilka nya IT-tjänster som kunderna efterfrågar. 2001 kom det agila manifestet som skrevs tillsammans av olika metodmakare i USA. Manifestet bygger på fyra värderingar och tolv principer och används i dag ofta som utgångspunkt bland företag som är på väg att börja arbeta agilt.

 

Arbetet är i uppstartsfas där övergripande funktioner börjar komma på plats samtidigt som det nu pågår utbildning för den första »triben«, det vill säga gruppen av flera team som ska jobba tillsammans i en specifik del av värdekedjan.

Planen är att triben ska vara i gång efter årsskiftet. Under första och andra kvartalet fortsätter utbildningarna för övrig personal som sedan börjar jobba agilt successivt under året. När övergången är klar är planen i nuläget att det totalt ska finnas upp till fyra olika tribes, men det är ännu inte bestämt hur många anställda totalt som kommer att börja arbeta agilt.

Finansförbundet i SEB har gjort och jobbar med riskbedömningar tillsammans med arbetsgivaren inför den kommande övergången. Stefan Dahlberg, ledamot i koncernklubben på Finansförbundet i SEB, säger att det finns vissa frågetecken som behöver åtgärdas. Risken för ökad arbetsbelastning och fördelningen i arbetstid är några av de mest centrala aspekterna.

Foto: Alexander Donka

– Här finns det en risk att det kan uppstå problem. Det behöver bli tydligt vem som har koll på hur arbetsbördan är för de som jobbar agilt, hur fördelningen av arbetstiden ser ut mellan rollerna och även hur den fördelningen ska gå till, säger han och påpekar att bara för att delar av personalen börjar arbeta agilt försvinner inte de tidigare arbetsuppgifterna. Den traditionella förvaltnings­delen, det som internt kallas linjen­, ska fortfarande hålla.

– Det är lätt att arbetsbelastningen växer när man sitter i olika roller, och det ska levereras i båda rollerna.

För att omgörningen ska lyckas kommer den så kallade linjechefens roll att vara viktig, tror Stefan Dahlberg. Cheferna kommer behöva vara mer coachande än i dag, inte minst eftersom många anställda kommer flytta runt när de är delaktiga i ett eller flera olika team.

– I den här miljön gäller det att säkerställa att medarbetaren känner sig sedd och att cheferna har tid för sina medarbetare. Det behöver också bli tydligt vem som har ansvaret för att de anställda lever upp till sina mål med utvecklingssamtal och uppföljning. Vem som är ansvarig för arbetsmiljön är en annan fråga. Det finns utmaningar, men jag tror inte de är olösliga.

Vanligaste orden i det agila arbetssättet

Scrum

Scrum är ett ramverk som implementerar det agila tankesättet, vilket innebär att arbetet delas upp arbetet i korta iterationer, så kallade sprintar (se nedan). Metoden är en av de mest populära bland agila team och har tagits fram för att utveckla och sköta komplexa produkter och tjänster. Begreppet är hämtat från rugbyn där det är momentet för att sätta igång spelet.

Sprint

Att jobba i sprint innebär att teamet jobbar med en pilot en kort period, testar den mot kunder och bestämmer sedan baserat på kundernas efterfrågan vad som ska prioriteras framåt i utvecklingen. En sprint varar vanligtvis i 2-4 veckor.

Tåg/Tribe

Ett tåg, eller tribe som det ibland kallas, är ett samlingsnamn för en grupp av flera agila team som jobbar tillsammans.

Teamet

Vilka roller som ska ingå i det agila teamet beror på hur strukturen i organisationen ser ut och vilka förväntningar som finns på teamet. I bankvärlden kan ett team exempelvis bestå av en mix av olika kompetenser, allt från systemutvecklare, UX-designers, affärsutvecklare till tidigare kundrådgivare som förstår kundbehoven.

Produktägare

Produktägaren har ett affärsmässigt ansvar och ansvarar för vilka prioriteringar som ska göras och i vilken ordning de ska genomföras. Prioriteringarna görs efter ett så kallat förväntat affärsvärde, alltså vad som kan göra mest nytta för kunden just nu. Målet är produktägaren ska generera ett så högt värde som möjligt av det som teamet producerar under varje sprint.

 

Parallellt kommer cheferna även att ha ett stort ansvar att säkerställa att personalen på linjen inte känner sig mindre värd och att den är sedd och behövd. Enligt Stefan Dahlberg har det varit blandade reaktioner bland kollegerna inför den kommande omställningen. En del tycker det är jättebra, medan andra är oroade för vad omgörningen kommer leda till i förlängningen.

– Det finns en viss oro att det kommer skapa en utsorterad agil elit där de som blir kvar får göra det tråkiga arbetet och dessutom får mer att göra. För om en del av teamet ska arbeta agilt, vem ska då göra uppgifterna som de inte hinner med? Många organisationer är slimmade redan som det är, säger han.

I samband med övergången ser SEB Kort nu även över att införa det som kallas behovsanpassade arbetsplatser, synonymt till det aktivitetsbaserat kontoret. Frågan har väckt en del debatt internt.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

– Hur man än gör tycker många att det är skönt att ha en plats som alltid är deras, säger Stefan Dahlberg.

Just nu pågår en undersökning på avdelningen om vilka yrkesroller som behöver en fast plats och vilka som kan vara mer rörliga. För egen del har Stefan Dahlberg inga problem att sitta på olika ställen, men påpekar att det gäller att vara försiktig att ändra för vissa funktioner, exempelvis kundservice.

Läs också

»Viktigt att teamen får sitta tillsammans«

– Det kommer att behövas dedikerade ytor där de agila teamen kan sitta tillsammans. Tanken är att skapa en bra arbetsmiljö för teamen att vara kreativa. Samtidigt är inget är bestämt än, men frågan ligger på bordet. Vi tittar nu på åtgärder för hur vi ska bemöta riskerna och minska de så mycket som möjligt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord