Gå direkt till textinnehållet
Finansförbundet har 135 medlemmar i Sörmlands Sparbank och klubbstyrelsens ordförande Bettina Johansson och vice ordförande Magnus Wärulf befann sig mitt i krishanteringen när det stormade som mest. Foto: Alexander Donka

Efter skandalen i Sörmland

När det avslöjades att vd:n använt bankens pengar till privat lyxkonsumtion gick drevet kring Sörmlands sparbank. Chockade och besvikna medarbetare stod ändå pall i stormen. Hur? Finansliv åkte till Katrineholm för att få svar.

Detta har hänt

Juni 2016. Efter en anonym anmälan gör en revisions firma en utredning som visar på missförhållanden i Sörmlands sparbank. Vd Joacim Lindgren tas ur tjänst och blir uppsagd dagen innan han skulle sluta.

Augusti 2016. Ställföreträdande vd, vice vd, säkerhetschefen och chefsjuristen lämnar sina roller i banken. Även de utan avgångsvederlag. Missförhållandena rör nu inte längre bara förre vd:s lyxliv på bankens bekostnad, utan även styrelsens vidlyftiga resor jorden runt, vd:s Stockholmslägenhet och jaktresor.
Oktober 2016. Ett flertal granskningar pågår parallellt.
December 2016. Bankens styrelseordförande avgår och Birgitta Johansson-Hedberg tillsammans med två ledamöter väljs på en extrainsatt årsstämma.
Mars 2017. Banken kommer att kräva tillbaka flera miljoner av Joacim Lindgren.  Uppskattningen är att det fattas kvitton för en betydande del av vd:s utlägg. Banken har också upptäckt att den tidigare styrelsen fått för höga arvoden och uppmanat dem att betala tillbaka, vilket de gjort.
April 2017. Styrelsen som var fram till december 2016 nekas ansvarsfrihet. Ytterligare två ledamöter väljs på årsstämman och den nya styrelsen är komplett. Finansinspektionens utredning visar på brister i styrning och ledning, men FI har ännu inte beslutat om sanktionsavgift.
Maj 2017. Erik Hägglöv tillträder som vd 15 maj. Samma dag lämnar Daniel Eriksson på egen begäran vd-posten.

Cigarrer för 58 000 kronor, designerväska för 40 000 kronor, Melodifestival­-biljetter för 140 000 kronor, en flaska vin på restaurang för 4 000 kronor, dyra hotellräkning­ar och påkostade middagar för hundratusentals kronor. Kvitton för utlägg på över en miljon som saknas. Resor och hotellnätter i Stock­holm samtidigt som lägenhet i Stockholm betalades av banken.

Det är hårresande detaljer som under hösten 2016 kommer fram i skandalen i Sörmlands sparbank.

Bankens förre vd Joacim Lind­gren är polisanmäld av banken och det pågår en förundersök­ning som inte är avslutad. Han är alltså varken åtalad eller dömd för något när detta skrivs.

Frågan om varför förre vd, med en grundlön på 3,3 miljoner 2015, gjorde som han gjorde, kanske får ett svar så småningom. Huvud­personen har lämnat scenen och lämnat en sparbank, med runt 170 besvikna medarbetare, efter sig.

En 185 år gammal institution där den pampiga röda tegelbygg­naden vid ån i Nyköping i arti­kel efter artikel i lokaltidningen Södermanlands Nyheter får sym­bolisera skandalen. Sörmlands sparbank har totalt åtta kontor, varav tre i Nyköping, men huvud­kontoret ligger här i Katrineholm.

Det här ska handla om krishan­teringen efter att förre vd:n has­tigt togs ur tjänst i juni 2016. För hur är det att jobba när ens arbets­ platsdras i smutsen i media och utmålas som helt utan kontroller vad gäller ledningens utgifter?

Finansliv besökte Sörmlands Sparbank i slutet av april och tala­ de bland annat med dåvarande vd Daniel Eriksson. Han efterträddes den 15 maj av Erik Hägglöv, som även var tillförordnad vd en period under 2016.

Allt började när Joacim Lindgren, efter 18 år som vd, sa upp sig och skulle sluta den sista juni 2016. Några veckor innan hans sista arbetsdag kom en visselblåsar­anmälan, så pass precis och seriös att en revisionsfirma ombads göra en snabbutredning medan vd:n blev arbetsbefriad. Rapporten kom i mitten på juni och visade otvetydigt på allvarliga missför­hållanden. Sin näst sista arbetsdag blev Joacim Lindgren uppsagd. Det betydde att hans avgångsve­derlag – vilket 2002 beslutats skul­le uppgå till två årslöner, nu 9,1 miljoner kronor – frös inne. Ban­ken polisanmälde samtidigt Joa­cim Lindgren.

Nu stod banken utan vd. Rekry­teringen av nye vd:n Daniel Eriks­son var visserligen klar, men han skulle tillträda först långt senare. Men sparbanksrörelsen är stark och med tolv timmars varsel kun­de Erik Hägglöv, tidigare vd i Spar­banken Nord, vara på plats som tillförordnad vd.

Jim Lindström är lokal bankchef på Vingåkerskontoret med sär­skilt ansvar för företagskunderna i bankens västra region. Han är sparbankens ansikte utåt i Ving­åker och arbetar operativt mot kunderna. Tidigare arbetade han i en stor affärsbank.

–Vid varje kvartalsrapport var jag tvungen att ta diskussionen med kunder om vd:s ersättning och bemöta kunder som tyckte att banken tjänar »sjukt mycket pengar«. Med en företagskund är det lätt att bryta ner siffrorna och kanske jämföra med situationen i företagarens eget bolag, men med en privatkund kan det vara mer irritation, säger Jim Lindström.

Personligen har han alltså inga problem att bemöta kunder. Ändå blev han lite fundersam denna gång. Bara dagar innan stormötet i juni där medarbetarna fick den första informationen om misstänkta oegentligheter deltog bankens förre vd på en näringslivsdag i Katrineholm. Ekonomijourna­listen Lennart Ekdal var modera­tor och i en intervju konstaterade han att förre vd:n »inte var som alla andra bankdirektörer« efter­ som hans bank hade som grund­läggande idé att ge tillbaka stora delar av vinsten till bygden i olika lokala projekt.

–Det var det första jag tänkte på när jag fick veta om vad som hänt. Och när jag efteråt träffade en viktig företagskund var hans första fråga till mig: Jim, förklara för mig varför jag ska vara kund i Sörmlands Sparbank?

Jim Lindströms svar kom natur­ligt och spontant: »Din och min relation förändras inte på grund av det som hänt och du behöver inte vara orolig för bankens finan­siella situation, för den är stabil«.

Jim Lindström tycker att han fick så bra information som möjligt från ledningen under hela processen.

–Det har varit storsamlingar flera gånger för oss i personalen, och vi har börjat använda kommunikationsverktyget Lync för snabb information. Genom att man tog tag i problemen direkt och sat­sade på transparens och tydlighet tycker jag vi klarat krishantering­en bra. Det värsta tycker jag är att det aldrig verkar gå över. Det är som ett sår som man skrapar upp skorpan på om och om igen, säger han.

Efter sommaren kom det riktiga drevet i gång, när polisutredning­en avslöjade alla detaljer: cigarrerna, vinerna, resorna, festerna, elektronikinköp, inköp av en väl­digt dyr designerväska. TV4 gjorde flera reportage och skandalen var ett faktum, inte bara i Sörmland.

Bankens nye vd Daniel Eriksson bodde i Gnesta och nu headhunta­de styrelsen ytterligare en typisk hemvändare till bygden, Magdalena Hartman, som ställföreträ­dande vd. Hon har bott i USA och arbetat era år på Nasdaq där hon var affärsområdeschef med ansvar för finansiell information. Hon har stor erfarenhet av att hantera kriser och förändringar och tyck­er att det är ungefär som att driva projekt. Fast i realtid.

Hennes motto är »be calm and carry on«. Att behålla lugnet och fokus på det vanliga arbetet mitt i kaoset. Värst var det den sista augusti när TV4 avslöjade detal­jer som inte borde kommit ut, eftersom banken inte har anled­ning att lämna ut enskilda indivi­der, menar hon.

Magdalena Hartman påmin­ner om de många nya regler som kommit på finansområdet, och att sparbanker har lika omfattande krav på sig vad gäller styrelsens kompetens som de stora affärsbankerna har. I oktober inledde Finansinspektionen, på grund av anmälan om en »väsentlig händel­se«, en riktad granskning av Sörm­lands Sparbanks interna kontroll och styrning.

Att ha koll på hur andra gör och hur standarder ser ut är också vik­tigt, tycker Magdalena Hartman. På många företag har man klippt alla företagskort för att minska frestelsen att använda det felak­tigt.

–Det har vi gjort här nu också. I stället får medarbetarna använda sina privata kreditkort för utlägg. Kvittoredovisningen blir bättre på så vis, ska man få ersättning från banken måste man redovisa ett kvitto.

Så småningom kom sju interna och tre externa undersökningar att arbeta under hösten. Samti­digt pågick det vanliga arbetet mot kunderna. Daniel Eriksson beskriver hur medarbetarna arbe­tat »i motvind, uppförsbacke, regn och kyla«, men kommit till job­bet, redo att vara med på resan att städa upp.

Bankens fastställda och inöva­de krisplan visade sig fungera i skarpt läge, tycker Sörmlands Sparbanks personalchef Peter Lindkvist. Att en sådan finns och att rätt befattningar ingår i krisgruppen är en stor hjälp när ork­anvindar viner.

–Att ha en krisfunktion är en hygienfaktor i dag. Två andra saker får stor vikt vid sådana här omvälvande händelser: hur man klarar att hantera alla känslor som dyker upp, och att man lyck­as skapa framtidstro i organisatio­nen. Att trots orkanen kunna titta framåt och hitta lösningar, säger Peter Lindkvist.

Han tycker också att det är vik­tigt att snabbt plocka in expertis utifrån på områden där kompe­tensen inte är tillräcklig. Kom­munikation, både internt och externt, hade en central roll här och den förstärktes utifrån från början.

–Att skapa förtroende och trygghet är viktigt i en pressad situation. Därför bedömde vi ock­så att det var jätteviktigt att ha en tillgänglig ledning. Vi hade både en tillförordnad vd och en tillträ­dande vd, båda med stor kompe­tens och erfarenhet vilket var bra för att kunna ge korrekt och vik­tig information, säger Peter Lind­ kvist.

Finansförbundet har 135 medlemmar i Sörmlands Sparbank och från klubb­styrelsen deltar dess ordfö­rande Bettina Johansson och dess vice ordförande Magnus Wärulf som personalrepresentanter i ban­kens styrelse. Genom arbetet där fick de direktinformation om vad som hänt och vad som behövde göras.

–Jag blev chockad, förvånad, arg, ledsen och besviken. Det var skönt att vi var två från klubben där. Det var väldigt påfrestande att ta in all information. Vi hade just avslutat processen med att rekrytera en ny vd och var inställ­da på att återgå i mer normallä­ge inför sommaren, säger Bettina Johansson.

Magnus Wärulf har jobbat 30 år i banken och har rutin och erfa­renhet och en lugn framtoning. Han har aldrig upplevt något så här omvälvande. Juni och juli blev hektiska med många styrelsemö­ten.

–Jag är tacksam att vi hade varandra att prata med, det var många långa telefonsamtal på kvällarna. Svåra frågor att han­tera och svåra beslut som skulle tas under en tajt tidshorisont. Men genom att vi pratade mycket kom vi själva en bit i den egna bear­betningsprocessen, säger Magnus Wärulf.

Värst i processen var början, tycker båda. Att själva sitta på information men inte kunna dela med sig till medlemmarna. Av deras bekymrade miner och täta möten i ledningen förstod ju kolle­gerna att något pågick. När infor­mationen väl gick ut internt kom medlemmarnas frågor. Hur kunde det bli så här? Borde jag märkt något och slagit larm?

–Vi förklarade att de inte gjort något fel och att det var en liten krets som var berörda. Kolleger som möter kunder har nog haft det tuffast, det har varit myck­et skämt om cigarrer. Men med glimten i ögat ändå, för kunderna förstår ju att kollegerna inte är inblandade. De har också haft bra stöd från ledningen, säger Bettina Johansson.

Men hur kan och ska facket age­ra för de som faktiskt verkar vara inblandade i oegentligheterna? De kan ju också vara medlemmar. Bettina Johanssons svar är profes­sionellt:

–Vi stöttar alltid våra medlemmar, och är tillgängliga för dem. Vi ser till att processerna går rätt till, att avtal följs och att banken håller sig till de regelverk som finns. Det hade vi gjort oavsett om det gällt medlemmar eller ej.

Bettina Johansson och Magnus Wärulf berättar att det är kom­plexa ärenden och att klubben hade en kontaktperson på Finans­ förbundets kansli, men skötte det hela inom klubben. Även om det inte varit roligt, tycker de att de lärt sig mycket under året som gått.

–Bland annat att vara mer kri­tisk. Och att det är viktigt att ha kontroll över verksamheten. Arbe­tar man länge ihop är det lätt att tappa garden, och sluta ifrågasätta saker. Samtidigt kan man ju inte misstänka alla hela tiden, säger Magnus Wärulf.

Daniel Eriksson tillträdde officiellt som vd den första septem­ber förra året, men kastade sig in i krisarbetet så fort det gick, det vill säga redan under sensomma­ren 2016. Han tycker tre saker är ovärderliga i en brännande kris.

–Ett starkt kapital, duktiga medarbetare och lojala kunder. Om en av dessa saker saknas kan prognosen för att rida ut en storm vara dålig. Här fanns dock allt detta på plats, säger Daniel Eriksson som var medlem i koncernled­ningen i Folksam innan vd-­jobbet i Sörmlands Sparbank.

Han poängterar att det förbätt­ringsarbete som nu är igång är en flerårsprocess som går på dju­pet. Bankens nya målsättning har regelefterlevnad som första punkt.

–Alla måste först förstå att vi arbetat på fel sätt tidigare och att det finns stor förbättringspotential vad gäller intern kontroll och styr­ning. Saknas den insikten blir det svårt att ha viljan och förmågan att rätta till det som inte är bra.

Compliance och riskkontroll var tidigare utlagt externt, men tas nu in i verksamheten igen. Det betyder att medarbetarna kom­mer att bestå av runt 210 perso­ner, cirka 30 fler än i somras, om något år. En 25-­procentig ökning av personalen, som bland annat betyder att flera vikarier och till­fälliga anställda fått fast jobb.

–Fler fast anställda betyder trygghet och stabilitet, både för banken och medarbetarna. Att ha compliance och riskkontroll i huset är viktigare än sista miljo­nen på resultaträkningen, menar Daniel Eriksson.

I december 2016 avgick bankens sty­relseordförande vid en extrainsatt stämma. Ny styrelseordförande är Birgitta Johansson­-Hedberg, tidigare vd i dåvarande Förenings­sparbanken, det vill säga nuvaran­de Swedbank.

I bokslutet för 2016 syns följ­ derna av skandalen genom att resultatet visar minus 57 miljo­ner, att jämföra med året inn­an då vinsten var 120 miljoner. Engångskostnader som kan hän­föras till bankskandalen uppgår till 245 miljoner 2016. Bland annat handlar det om reserveringar för advokatkostnader vid framtida rättsprocesser, eventuell sank­tionsavgift till Finansinspektionen och utredningar gjorda av revisionsfirmor.

En enormt påfrestande peri­od, medger Daniel Eriksson, men säger i samma andetag att det varit värst för medarbetarna. Själv hade han inga relationer till den gamla ledningen, vilket gjorde det hela enklare för honom.

Bettina Johansson och Magnus Wärulf anser att det faktum att ingen fortfarande vet vem visselblåsaren är bevisar att bankens visselblåsarfunktion fungerat. Båda tycker också det var bra att anmälan kom medan det fanns utrymme att agera mot ansvari­ga. Funktionen har nu förstärkts ytterligare.

– Visselblåsarfunktionen har bli­vit utlagd till extern part – vilket är ännu bättre. Är det en neutral person man vänder sig till riske­rar man inte att frågan kan berö­ra den som tar emot anmälan, säger Bettina Johansson som tror att det krävdes en hel del mod för att våga anmäla sin vd.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord