Gå direkt till textinnehållet

Så mycket får de anställda i rörlig ersättning

Vinstandelsprogrammen som klubbats igenom på årets årsstämmor skiljer sig i såväl upplägg som storlek. Det visar en genomgång som Finansliv gjort. I går hölls Swedbanks stämma.

Bankernas årsstämmor är avklarade för i år, och därmed är besluten klara för de olika ersättningsprogrammen till personalen.  Gemensamt för storbankerna är att de har ett generellt ersättningsprogram som i princip gäller hela personalen, med undantag för vissa grupper som redan får vinstdelning inom andra program. Utbetalningen sker kontant eller i aktier.

Swedbanks höll sin årsstämma den 30 mars i Folket Hus i Stockholm. Prestations- och aktiebaserade ersättningsprogrammet ”Eken 2022” klubbades igenom.

”Eken 2022 syftar till att skapa ett koncerngemensamt program för rörlig ersättning för att attrahera, behålla och motivera de anställda och att säkerställa att bankens ersättningsnivåer är konkurrenskraftiga på̊ varje delmarknad”, skriver banken i dagordningen för årsstämman.

Det aktierelaterade programmet startade redan 2016. När vissa prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2022, kan deltagarna i början av 2023 tilldelas en rörlig ersättning, i icke överlåtbara rätter. Varje prestationsrätt ger en rätt att år 2026 erhålla en aktie i Swedbank. Beloppet får inte överstiga 100 000 kronor per deltagare. Den uppskattade årliga kostnaden för 2022 uppgår till cirka 50 miljoner kronor om banken uppnår ett resultat i nivå med tidigare år, enligt förslaget på årsstämman.

Vid SEB:s årsstämma den 22 mars i Konserthuset i Stockholm godkändes vinststandelsprogrammet SEB Resultatandel 2022. SEB:s kollektiva vinstandelsprogram omfattar i princip alla bankens medarbetare. Programmets mål kopplas till SEB:s affärsplan och består av finansiella mål för avkastning på eget kapital och bankens kostnadsutveckling, samt målet för kundnöjdhet.

Utfallet för 2021 fastställdes till 66,7 procent av maxbeloppet, som i Sverige uppgår till 75 000 kronor. Det högre utfallet i år kan  jämföras med 44,7 procent 2020. Det speglar ett starkare finansiellt resultat, stark utveckling av kundnöjdheten och kostnader som ligger nära det satta målet, enligt banken.

Nordea hade sin bolagsstämma digitalt 24 mars. Vinstandelsprogrammet (Profit Sharing Plan) omfattar alla medarbetare i Nordeakoncernen, förutom vissa undantag då det finns andra vinstandelsprogram som man kan omfattas av. Syftet är som hos övriga storbanker att kollektivt belöna medarbetare utifrån prestation i förhållande till fastställda finansiella mål liksom kundnöjdhet.

Under 2021 avsattes totalt 62,1 miljoner euro till Nordeas vinstandelsprogram, nästan en dubblering jämfört med 2020. Om alla prestationsmål uppfyllts skulle kostnaden uppgått till cirka 69 miljoner euro. Varje medarbetare kan erhålla som mest 3 200 euro.

Handelsbanken hade sin årsstämma den 23 mars utan fysiskt deltagande. Det kollektiva resultatandelsystemet Oktogonen omfattar samtliga anställda i koncernen. En rörlig ersättning baseras på lönsamhetsmått kopplade till att Handelsbankens företagsmål är uppfyllda och styrelsen samlade bedömning om bankens utveckling. Målet är att ha högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna.

Utbetalning av rörlig ersättning från Oktogonen uppgick till 16 742 kronor per anställd. Medarbetaren får utbetalningen i kontanter alternativt till ett pensionssparande, sparplan eller i kombination. Avsättningen till Oktogonen 2021 minskade till 88 miljoner kronor från 213 miljoner året innan.

Mest läst

»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika